Nicolae Titulescu
Descriere admitere

rez
  licmaster  doc


Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti funcţionează din anul universitar 1990-1991 şi a fost acreditată prin Legea nr. 241/2002

La ultima evaluare instituţională care a avut loc în ianuarie 2012 Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a primit din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) calificativul „Grad de încredere ridicat”.

Se înscrie în tradiţiile şcolii româneşti de studii juridice oferind un profil de pregătire complex, preocupându-se să asigure finalitatea formativă la nivelul fiecărui ciclu de studii universitare (licenţă, masterat, studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi doctorat). Planurile de învăţământ conţin atât discipline cu funcţie de formare fundamentală, cât şi discipline de specialitate sau complementare.

Facultatea dispune de un corp didactic de elită, cu vastă experienţă didactică şi ştiinţifică, derulând toate tipurile de programe universitare.
Însuşirea cunoştinţelor din domeniile fundamentale ale dreptului (drept constituţional, administrativ, drept civil, drept penal, drept procesual penal, drept procesual civil, drept comercial, dreptul muncii, drept european etc.) le va permite absolvenţilor programului de studii de licenţă să ocupe funcţii de avocat, notar public, consilier juridic, executor judecătoresc, mediator, practician în insolvenţă, grefier, funcţionar în administraţia publică centrală şi locală, consilier sau expert în afaceri europene, cercetător la institutele de cercetări juridice, precum şi să participe la concursul de admitere al Institutului Naţional al Magistraturii, în scopul ocupării unor funcţii de judecător sau procuror.
De asemenea, în cadrul facultăţii funcţionează programul de studii Drept european şi internaţional, cu deschidere spre relaţii internaţionale şi drept european, care este singurul program acreditat pe acest profil din România, destinat să asigure formarea de specialişti care vor avea vocaţie dublă, de a ocupa atât funcţii în organismele europene şi internaţionale, cât şi funcţii în ţară pentru licenţiaţii în ştiinţe juridice.

LA TOATE FACULTĂŢILE,  pentru ciclul de studii universitare de licenţă,  admiterea candidaţilor înscrişi se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute la examenul de bacalaureat, iar la studiile universitare de master  şi studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, admiterea candidaţilor înscrişi se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă. 


Comisia de admitere pentru studii universitare de master a decis ca rezultatele concursului de admitere să fie publicate pe pagina web a universităţii la data de 15.10.2012.

Decizia comisiei este motivată de faptul că procedura de majorare a cifrei de şcolarizare de către ARACIS este în curs de desfăşurare.Intrebari frecvente: Click aici.Domeniul DREPT
 • program de studii universitare de licenţă: Drept
 IF - învăţământ cu frecvenţă 450 de locuri cu durata de 4 ani 240 credite Acreditare Legea 241/2002    
 
  ID - învăţământ la distanţă
 
75 de locuri cu durata de 4 ani 240 credite Acreditare
HG 966/2011
 
 • program de studii universitare de licenţă: Drept european şi international - Pentru detalii click aici.
  IF - învăţământ cu frecvenţă  200 de locuri cu durata de 4 ani 240 credite Acreditare ARACIS 2012   
 

 • program de studii universitare de master:
Carieră judiciară 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare OM 4936/2008
Drept financiar, bancar  şi al asigurărilor 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare OM 4936/2008
Drept internaţional şi comunitar 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare OM 4644/2008
Dreptul afacerilor 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare OM 4644/2008
Ştiinţe penale 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare OM 4644/2008
 

 • studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:
Noul Cod civil şi noul Cod de procedură civilă 3 module
 (90 ore)
30 credite Hotărâre Senat Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti


-          Drept civil - Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Gabriel BOROI; prof. univ. dr. Liviu STANCIULESCU
 
-          Drept comercial - Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Stanciu CĂRPENARU
 
-          Drept comunitar - Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Augustin FUEREA
 
-          Drept execuţional penal - Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ioan CHIŞ
 
-          Drept internaţional public - Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Raluca MIGA-BEŞTELIU
 
-          Drept penal - Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Vasile DOBRINOIU
 
-          Drept procesual penal - Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ion NEAGU
 
-          Dreptul proprietăţii intelectuale - Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Viorel ROŞ
 
-          Teoria generală a dreptului - Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Nicolae POPAUniversitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti  percepe taxe şcolare anuale diferenţiate pe forme de învăţământ, comparabile cu cele din învăţământul de stat, plătibile în mai multe tranşe şi fără a fi majorate pe parcursul anului universitar. Studenţii  cu rezultate deosebite beneficiază de burse de merit şi burse speciale.


Înscrierile la licenţă încep la data de 1 iulie 2012 şi se vor face zilnic, astfel:
- luni – vineri    orele 9:00 – 17:00
- sâmbătă    orele 9:00 – 13:00


Înscrierile la master încep la data de 1 septembrie 2012 şi se vor face zilnic, astfel:
- luni – vineri    orele 9:00 – 17:00
- sâmbătă    orele 9:00 – 13:00


F A C I L I T Ă Ţ I

Studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care provin din aceeaşi familie (soţ/soţie, fraţi/surori) beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare.
♦ Studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care se înscriu la o a doua specializare în cadrul acesteia, beneficiază de reducere de taxă.
UNIVERSITATEA vă oferă posibilitatea de a vă iniia sau continua munca de cercetare tiinifică în cadrul Centrului de Cercetări Juridice, Economice i Socio-Administrative, al Centrului de Studii de Drept Umanitar, de a participa la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională CKS (Challenges of the Knowledge Society-Provocările Societăţii Cunoaşterii), organizată în parteneriat cu Universitatea Complutense din Madrid. De asemenea, aveţi posibilitatea de a participa, sub coordonarea cadrelor didactice din Universitate, la CONSTANT-Conferinţa Studenţească Anuală „Nicolae Titulescu”, organizată în parteneriat cu Universitatea din Miskolc. Nu în ultimul rând, puteţi publica materiale ştiinţifice în „LESIJ – Lex Et Scientia International Journal”, periodic interdisciplinar al Universităţii, indexat în prestigioase baze de date internaţionale (EBSCO Database, CEEOL Database, Index Copernicus Database) precum şi în „RRSS-Romanian Jornal of Social Sciences”, periodic indexat în EBSCO Database.
Prin Centrul său de Informare, Consiliere şi Orientare Profesională a Studenţilor (C.I.C.O.P.S.), Universitatea oferă tuturor studenţilor, pe întreaga durată a studiilor şi după terminarea acestora, servicii de informare,  consiliere psihologică  şi orientare profesională, în scopul:
- identificării şi valorificării abilităţilor, intereselor şi preferinţelor profesionale;
- abordării  celor mai bune metode de învăţare şi aprofundare a disciplinelor de studiu, testare şi evaluare psiho-pedagogică;
- formării abilităţilor de comunicare si  de lucru în echipă.Conditii admitere

1. Admiterea la studii universitare de licenţă se face prin concurs pe baza mediei generală obţinută la examenul de bacalaureat. În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie cu cel al ultimului loc repartizat, aceştia vor fi departajaţi aplicându-se, în ordine, următoarele criterii:

- nota obţinută la prima probă de la examenul de bacalaureat;
- nota  obţinută la proba a II-a de la examenul de bacalaureat;
- opţiunile şi ordinea acestora la înscriere (se achită taxă de admitere pentru fiecare opţiune);
- depunerea actelor de studii în original (până la 30 septembrie 2012).

 
 2. Admiterea la studii universitare de master se face prin concurs pe baza mediei generale obţinută la examenul de finalizare a studiilor de licenţă. În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie cu cel al ultimului loc repartizat, aceştia vor fi departajaţi aplicându-se, următoarele criterii:

- numărul de ore alocate studiului disciplinelor din specialitatea masteratului, aşa cum rezultă din diploma supplement/foaia matricolă a candidatului;
- opţiunile şi ordinea acestora la înscriere (se achită taxă de admitere pentru fiecare opţiune);
- depunerea actelor de studii în original (până la 30 septembrie 2012).

       
  ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

1. studii universitare de licenţă:
 • cerere tip de înscriere;
 • diploma de bacalaureat, original şi copie legalizată la notariat (pentru absolvenţii promoţiei 2012 adeverinţă de bacalaureat, cu indicarea mediei de absolvire);
 • foaia matricolă, original şi copie legalizată la notariat;
 • diploma de licenţă, copie legalizată la notariat (sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2012, cu indicarea mediei de absolvire) - candidaţii la a II-a facultate;
 • diploma supplement, (foaia matricolă), copie legalizată la notariat - candidaţii la a II-a facultate;
 • carte/buletin de identitate, copie;
 • certificat de naştere, copie legalizată la notariat;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie legalizată la notariat;
 • adeverinţă medicală (de la liceu sau de la medicul de familie, cu valabilitate de 6 luni);
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • un dosar plic;
 • 50 lei taxă de înscriere.
2. studii universitare de master:
 • cerere tip de înscriere;
 • diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat;
 • foaia matricolă, copie legalizată la notariat;
 • diploma de licenţă, original şi copie legalizată la notariat (sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2012, cu indicarea mediei de absolvire);
 • diploma supplement, (foaia matricolă), original şi copie legalizată la notariat;
 • carte/buletin de identitate, copie;
 • certificat de naştere, copie legalizată la notariat;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie legalizată la notariat;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • un dosar plic;
 • 50 lei taxă de înscriere.
3. studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:
 • cerere tip de înscriere;
 • certificat de naştere, copie legalizată;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul) şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume), copie legalizată;
 • diplomă de licenţă, copie legalizată;
 • supliment la diplomă/foaie matricolă, copie legalizată;
 • C.I./B.I., copie;
 • dosar plic;
 • 100 lei taxă de înscriere.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul Universităţii din Calea Văcăreşti Nr. 185, sector 4, telefon: 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.88.64/int. 228, 229, 230, 244, 253.


inapoi
sus