Nicolae Titulescu
Descriere admitere

Website nou: http://admitere.univnt.ro


I. INFORMAŢII GENERALE
 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, universitate particulară de prestigiu din România, funcţionează din anul universitar 1990-1991 şi a fost acreditată prin Legea nr. 241/2002.

La ultima evaluare instituţională, care a avut loc în ianuarie 2012, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a primit din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) calificativul „Grad de încredere ridicat”.

Universitatea are în structura sa facultăţi în domeniile: Drept, Drept european şi internaţional, Finanţe, Contabilitate, Administrarea Afacerilor, Marketing, Ştiinţe Administrative, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Universitatea dispune de un sediu modern, cu amfiteatre şi săli de seminarii spaţioase, la nivelul standardelor celor mai exigente unităţi de învăţământ superior din România. Studenţii şi profesorii învaţă şi creează într-un mediu propice, stimulator pentru performanţă.

Ambianţa modernă este dată de laboratoarele de informatică şi criminalistică, de biblioteca înzestrată cu literatură de specialitate, de spaţii de curs sonorizate electronic şi dotate cu videoproiectoare, de mobilier  nou, sedii de departament confortabile şi bine echipate, secretariate şi servicii funcţionale moderne etc. Universitatea este racordată la internet, lărgindu-şi astfel orizontul relaţiilor sale externe şi interne.

Universitatea dispune de locuri de cazare într-un cămin propriu, modern, situat în imediata apropiere.

II. FACULTATEA DE DREPT
 
Se înscrie în tradiţiile şcolii româneşti de studii juridice oferind un profil de pregătire complex, preocupându-se să asigure finalitatea formativă la nivelul fiecărui ciclu de studii universitare (licenţă, masterat, studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi doctorat). Planurile de învăţământ conţin atât discipline cu funcţie de formare fundamentală, cât şi discipline de specialitate sau complementare.
Facultatea dispune de un corp didactic de elită, cu vastă experienţă didactică şi ştiinţifică, derulând toate tipurile de programe universitare.

În cadrul programului de studii Drept se asigură însuşirea cunoştinţelor din domeniile fundamentale ale dreptului (drept constituţional, drept administrativ, drept civil, drept penal, drept procesual penal, drept procesual civil, drept comercial, dreptul muncii, drept european etc.), ceea ce permite absolvenţilor programului de studii de licenţă să ocupe funcţii de avocat, notar public, consilier juridic, executor judecătoresc, mediator, practician în insolvenţă, grefier, funcţionar în administraţia publică centrală şi locală, consilier sau expert în afaceri europene, cercetător la institutele de cercetări juridice, precum şi să participe la concursul de admitere al Institutului Naţional al Magistraturii, în scopul ocupării unor funcţii de judecător sau procuror.

De asemenea, în cadrul facultăţii funcţionează programul de studii Drept european şi internaţional, cu deschidere spre relaţii internaţionale şi drept european, care este singurul program acreditat pe acest profil din România, destinat să asigure formarea de specialişti care vor avea vocaţie dublă, de a ocupa atât funcţii în organismele europene şi internaţionale, cât şi funcţii în ţară pentru licenţiaţii în ştiinţe juridice.

III. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2013 / 2014
 
LA TOATE FACULTĂŢILE,  pentru ciclul de studii universitare de licenţă,  admiterea candidaţilor înscrişi se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute la examenul de bacalaureat. La studiile universitare de master admiterea candidaţilor se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţăsau pe baza unui interviu, conform metodologiei de admitere. La studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, admiterea candidaţilor înscrişi se face prin concurs,  pe baza mediei generale obţinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă.

Intrebari frecvente: Click aici.

Domeniul DREPT

a) studii universitare de licenţă
  • program de studii: Drept
 IF - învăţământ cu frecvenţă 450 de locuri cu durata de 4 ani 240 credite Acreditare
HG 707/2012
şi HG 69/2013   
 
  ID - învăţământ la distanţă
 
150 de locuri cu durata de 4 ani 240 credite Acreditare 
HG 966 / 2011, HG 707/2012 şi HG 69/2013
 
  • program de studii: Drept european şi international - Pentru detalii click aici.
  IF - învăţământ cu frecvenţă  200 de locuri cu durata de 4 ani 240 credite Acreditare ARACIS 2012, HG 707/2012 şi HG 69/2013
 
b) studii universitare de master:

Carieră judiciară 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare
OM 4936/2008, OM 4945/2012
Drept financiar, bancar  şi al asigurărilor 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare
OM 4936/2008, OM 4945/2012
Drept internaţional şi comunitar 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare
OM 4936/2008, OM 4945/2012
Dreptul afacerilor 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare
OM 4936/2008, OM 4945/2012
Ştiinţe penale 50 de locuri 2 semestre   60 credite Acreditare
OM 4936/2008, OM 4945/2012
 
c) studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Principalele instituţii juridice ale noului Cod civil
şi ale noului Cod de procedură civilă
4 module
(260 ore)
30 credite Aviz MEN nr. 26961/30.01.2013
Drept european şi internaţional 3 module
(270 ore)
30 credite Aviz MEN nr. 26961/30.01.2013
Dreptul Uniunii Europene 3 module
(270 ore)
30 credite Aviz MEN nr. 26961/30.01.2013

d) studii universitare de doctorat la disciplinele:

1. Drept civil
2. Drept comercial
3. Drept comunitar
4. Drept execuţional penal
5. Drept internaţional public
6. Drept penal
7. Drept procesual penal
8. Dreptul proprietăţii intelectuale
9. Teoria generală a dreptului

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti  percepe taxe şcolare anuale diferenţiate pe forme de învăţământ, plătibile în mai multe tranşe şi fără a fi majorate pe parcursul anului universitar. Studenţii  cu rezultate deosebite beneficiază de burse de merit şi burse speciale.

Înscrierile la licenţă încep la data de 1 iulie 2013 şi se vor face zilnic, astfel:
- luni – vineri orele 9:00 – 17:00
- sâmbătă orele 9:00 – 13:00
 
Înscrierile la master încep la data de 12 august 2013 şi se vor face zilnic, astfel:
- luni – vineri orele 9:00 – 17:00
- sâmbătă orele 9:00 – 13:00

IV. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

a) studii universitare de licenţă:

- fişa de înscriere tip (se ridica de la secretariat);
- diploma de bacalaureat sau adeverinţa cu media obţinută la bacalaureat (pentru promoţia 2013) – copie legalizată;
- foaie matricolă (clasele IX-XII) – copie legalizată;
- diploma de licenţă (pentru candidaţii la a II-a facultate) – copie legalizată;
- act de identitate – copie;
- certificat de naştere – copie legalizată;
- certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie legalizată
- adeverinţă medicală (certificat medical) – original;
- fotografii – 3 buc.;
- un dosar plic;
- 80 lei taxă de înscriere (se achită la casierie împreună cu fişa de înscriere completată şi semnată de secretariat, după ce se depune dosarul la secretariat).

b) studii universitare de master: 

- fisa de inscriere tip (se ridica de la secretariat);
- diploma de licenţă sau echivalentul acesteia – copie legalizată;
- supliment la diplomă (foaie matricolă) – copie legalizată;
- diploma de bacalaureat – copie legalizată;
- foaie matricolă (clasele IX-XII)- copie legalizată;
- certificat de naştere – copie legalizată;
- certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
- act de identitate – copie;
- adeverinţă medicală (certificat medical) – original;
- fotografii – 3 buc.;
- un dosar plic;
- 80 lei taxă de înscriere (se achită la casierie împreună cu fişa de înscriere completată şi semnată de secretariat, după ce se depune dosarul la secretariat).

c) studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

- cerere tip de înscriere;
- certificat de naştere, copie legalizată;
- certificat de căsătorie (unde este cazul) şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume), copie legalizată;
- diplomă de licenţă, copie legalizată;
- supliment la diplomă/foaie matricolă, copie legalizată;
- carte/buletin de identitate, copie;
- dosar plic.
- 100 lei taxă de înscriere. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul universităţii din Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4, telefon: 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.88.64/int. 228, 229, 230, 244, 253.

V.  FACILITĂŢI
 
-  Studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care provin din aceeaşi familie (soţ/soţie, fraţi/surori) beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare;
-  Studenţii de la cursurile învăţământului  la distanţă (ID), cu rezultate bune, pot solicita transferul la  învăţământ cu frecvenţă (IF), începând cu anul II de studii;
-  Studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care frecventează cursurile la două programe de studii în cadrul acesteia, beneficiază de reducere de taxă;
-  Studenţii Universităţii beneficiază de cazare în cămin, în limita locurilor disponibile;
-  Studenţii beneficiază de condiţiile necesare studiului individual asigurat de biblioteca universităţii (peste 14.000 de volume, acces la baze de date internaţionale);
-  Universitatea oferă condiţii de studiu şi cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative (CSJESA), al Centrului de Studii de Drept Umanitar şi de a participa la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională CKS (Challenges of the Knowledge Society – Provocările Societăţii Cunoaşterii), organizată în parteneriat cu Universitatea Complutense din Madrid şi Universitatea Deusto din Bilbao, precum,  şi la Conferinţa Studenţească Anuală „Nicolae Titulescu” -CONSTANT, organizată în parteneriat cu Universitatea din Miskolc.
-  Universitatea oferă posibilitatea de a publica articole în „LESIJ – Lex ET Scientia International Journal”, periodic interdisciplinar al universităţii, indexat în prestigioase baze de date internaţionale (EBSCO Database, CEEOL Database, Index Copernicus Database) precum şi în „RRSS-Romanian Jornal of Social Sciences”, periodic indexat în EBSCO Database.
-  Universitatea oferă, prin Centrul său de Informare, Consiliere şi Orientare Profesională a Studenţilor (C.I.C.O.P.S.), servicii de informare,  consiliere psihologică  şi orientare profesională.Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, Sector 4
Telefon 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.89.58
Fax: 021 330 86.06; 021 330.86.30; 021 330.82.63
E-mail: office@univnt.ro; www.univnt.ro
 
Mijloace de transport: Metrou – staţia Timpuri Noi
Autobuz: 133, 312, 323
Tramvai: 1, 19
inapoi
sus