Nicolae Titulescu
Descriere admitere

Website nou: http://admitere.univnt.ro


I. INFORMAŢII GENERALE
 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, universitate particulară de prestigiu din România, funcţionează din anul universitar 1990-1991 şi a fost acreditată prin Legea nr. 241/2002.

La ultima evaluare instituţională, care a avut loc în ianuarie 2012, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a primit din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) calificativul „Grad de încredere ridicat”.

Universitatea are în structura sa facultăţi în domeniile: Drept, Drept european şi internaţional, Finanţe, Contabilitate, Administrarea Afacerilor, Marketing, Ştiinţe Administrative, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Universitatea dispune de un sediu modern, cu amfiteatre şi săli de seminarii spaţioase, la nivelul standardelor celor mai exigente unităţi de învăţământ superior din România. Studenţii şi profesorii învaţă şi creează într-un mediu propice, stimulator pentru performanţă. Ambianţa modernă este dată de laboratoarele de informatică şi criminalistică, de biblioteca înzestrată cu literatură de specialitate, de spaţii de curs sonorizate electronic şi dotate cu videoproiectoare, de mobilier  nou, sedii de departament confortabile şi bine echipate, secretariate şi servicii funcţionale moderne etc. Universitatea este racordată la internet, lărgindu-şi astfel orizontul relaţiilor sale externe şi interne. Universitatea dispune de locuri de cazare într-un cămin propriu, modern, situat în imediata apropiere.

II. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
 
Promovează un învăţământ economic de performanţă adaptat cerinţelor societăţii contemporane şi solicitărilor pieţei forţei de muncă.

Asigură pregătirea de specialişti cu înaltă calificare în următoarele  programe de studii: Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Administrarea Afacerilor, Marketing. Absolvenţii facultăţii vor putea lucra ca economişti în instituţii financiar-bancare sau de asigurări, companii private naţionale sau internaţionale, intermediere şi consultanţă pe piaţa de capital, societăţi de servicii comerciale sau de turism sau îşi vor putea organiza şi dezvolta firme proprii de afaceri, de consultanţă financiară, de contabilitate si expertiză financiar-contabilă, de intermediere de valori mobiliare, de intermediere pe piaţa asigurărilor, de servicii de marketing, de turism, etc.

Curricula celor patru programe de studii este compatibilă  cu reperele acceptate în Uniunea Europeană,  iar cadrele didactice au o vastă experienţă didactică, ştiinţifică şi practică.
Se asigură de asemenea o deschidere internaţională studenţilor prin cursurile de limbă străină şi programe Erasmus în ţări europene.

Intrebari frecvente - Administrarea Afacerilor (AA): Click aici.
Intrebari frecvente - Contabilitate si Informatica de Gestiune : Click aici.
Intrebari frecvente - Economia Comertului. Turismului si Serviciilor : Click aici.
Intrebari frecvente - Finante si Banci : Click aici.
Intrebari frecvente - Marketing: Click aici.

III. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2014 / 2015
 
LA TOATE FACULTĂŢILE, pentru ciclul de studii universitare de licenţă,  admiterea candidaţilor înscrişi se face prin concurs, care constă în evaluarea cunoştinţelor, pe baza mediei generale obţinută la examenul de bacalaureat. La studiile universitare de master admiterea candidaţilor se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau pe baza unui interviu, conform metodologiei de admitere. La studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, admiterea candidaţilor înscrişi se face prin concurs,  pe baza mediei generale obţinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă.


Domeniul FINANŢE

- program de studii: Finanţe şi Bănci

a) studii universitare de licenţă:

  IF– învăţământ cu frecvenţă 250 de locuri cu durata de 3 ani 180 credite Acreditare HG 1609/2004, HG 493/2013    
  ID– învăţământ la distanţă 50 de locuri cu durata de 3 ani 180 credite Acreditare HG 87/2011, HG 493/2013
 
b) studii universitare de master:

Finanţe şi asigurări 50 de locuri 4 semestre 120 credite Acreditare OM 4644/2008, HG 581/2013
  Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare 50 de locuri 4 semestre 120 credite Acreditare OM 4644/2008, HG 581/2013
Management financiar-bancar şi bursier 50 de locuri 4 semestre 120 credite Acreditare OM 4644/2008, HG 581/2013
Finanţarea proiectelor de mediu 50 de locuri 4 semestre 120 credite Acreditare, HG 581/2013
 
c) studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:

Pieţe financiar-bancare internaţionale 3 module
(174 ore)
18 credite Aviz MEN nr. 26961/30.01.2013
 Finanţele manageriale în contextul internaţionalizării afacerilor 3 module
(174 ore)
18 credite Aviz MEN nr. 26961/30.01.2013
Investiţiile publice şi private cu finanţare naţională şi europeană 3 module
(174 ore)
30 credite Aviz MEN nr. 26961/30.01.2013
 

Domeniul CONTABILITATE

- program de studii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune

a) studii universitare de licenţă:

  IF – învăţământ cu frecvenţă 75 de locuri cu durata de 3 ani 180 credite Acreditare HG 631/2010, HG 493/2013     
 ID – învăţământ la distanţă 50 de locuri cu durata de 3 ani 180 credite Acreditare HG 87/2011, HG 493/2013

b) studii universitare de master:
 
Management contabil, audit şi expertiză contabila 50 de locuri 4 semestre 120 credite Acreditare OM 5483/2011, HG 581/2013
Audit financiar, control şi audit intern 50 de locuri 4 semestre 120 credite HG 581/2013
Contabilitatea şi auditul entităţilor economice 50 de locuri 4 semestre 120 credite HG 581/2013
  
Pentru informatii suplimentare si protocol CECAR click: aici

c) studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:

Contabilitatea si auditul proiectelor cu finantare europeana 3 module
(174 ore)
18 credite Aviz MEN nr. 26961/30.01.2013
Metodologia elaborării manualului de politici şi proceduri contabile 3 module
(174 ore)
18 credite Aviz MEN nr. 26961/30.01.2013
 

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

- program de studii: Administrarea Afacerilor

a) studii universitare de licenţă:

IF – învăţământ cu frecvenţă 150 de locuri cu durata de 3 ani 180 credite Autorizare HG 749/2009, HG 493/2013  
 ID – învăţământ la distanţă  50 de locuri cu durata de 3 ani 180 credite Autorizare HG 966/2011, HG 493/2013
 
 
Domeniul MARKETING

- program de studii: Marketing

a) studii universitare de licenţă:

  IF – învăţământ cu frecvenţă 150 de locuri cu durata de 3 ani 180 credite Autorizare HG 749/2009, HG 493/2013
  ID – învăţământ la distanţă  50 de locuri cu durata de 3 ani 180 credite Autorizare HG 966/2011, HG 493/2013

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti  percepe taxe şcolare anuale diferenţiate pe forme de învăţământ, plătibile în mai multe tranşe şi fără a fi majorate pe parcursul anului universitar. Studenţii  cu rezultate deosebite beneficiază de burse de merit şi burse speciale.

Înscrierile la licenţă încep la data de 1 iulie 2014 şi se vor face zilnic, astfel:
- luni – vineri orele 9:00 – 17:00
- sâmbătă orele 9:00 – 13:00

Înscrierile la master încep la data de 12 august 2014 şi se vor face zilnic, astfel:
- luni – vineri orele 9:00 – 17:00
- sâmbătă orele 9:00 – 13:00

IV. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

a) studii universitare de licenţă:

- cerere tip de înscriere (se ridica de la secretariat);
- diploma de bacalaureat, original/copie legalizată la notariat (pentru absolvenţii promoţiei 2014 adeverinţă de bacalaureat, cu indicarea mediei de absolvire);
- foaia matricolă (clasele IX-XII), original/copie legalizată la notariat;
- diploma de licenţă, copie legalizată la notariat (candidaţii la a doua facultate);
- carte/buletin de identitate, copie;
- certificat de naştere, copie legalizată la notariat;
- certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie legalizată la notariat;
- adeverinţă medicală (de la liceu sau de la medicul de familie, cu valabilitate de 6 luni);
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- un dosar plic;
- 100 lei taxă de înscriere (se achită la casierie împreună cu fişa de înscriere completată şi semnată de secretariat, după ce se depune dosarul la secretariat).

b) studii universitare de master: 

- cerere tip de înscriere (se ridica de la secretariat);
- diploma de bacalaureat , original/copie legalizată la notariat;
- foaia matricolă (clasele IX-XII), original/copie legalizată la notariat;
- diploma de licenţă, original/copie legalizată la notariat (sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2014, cu indicarea mediei de absolvire);
- diploma supplement, (foaia matricolă), original/copie legalizată la notariat;
- carte/buletin de identitate, copie;
- certificat de naştere, copie legalizată la notariat;
- certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie legalizată la notariat;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- un dosar plic;
- 100 lei taxă de înscriere (se achită la casierie împreună cu fişa de înscriere completată şi semnată de secretariat, după ce se depune dosarul la secretariat).

c) studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

- cerere tip de înscriere;
- certificat de naştere, copie legalizată;
- certificat de căsătorie (unde este cazul) şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume), copie legalizată;
- diplomă de licenţă, copie legalizată;
- supliment la diplomă/foaie matricolă, copie legalizată;
- carte/buletin de identitate, copie;
- dosar plic.
- 100 lei taxă de înscriere.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul universităţii din Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4, telefon: 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.88.64/int. 228, 229, 230, 244, 253.

V.  FACILITĂŢI
 
- Studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care provin din aceeaşi familie (soţ/soţie, fraţi/surori) beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare;
- Studenţii de la cursurile învăţământului  la distanţă (ID), cu rezultate bune, pot solicita transferul la  învăţământ cu frecvenţă (IF), începând cu anul II de studii;
- Studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care frecventează cursurile la două programe de studii în cadrul acesteia, beneficiază de reducere de taxă;
- Studenţii universităţii beneficiază de cazare în cămin, în limita locurilor disponibile;
- Studenţii beneficiază de condiţiile necesare studiului individual asigurat de biblioteca universităţii (peste 14.000 de volume, acces la baze de date internaţionale);
- Universitatea oferă condiţii de studiu şi cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative (CSJESA), al Centrului de Studii de Drept Umanitar .
- Universitatea organizează Conferinţa Ştiinţifică Internaţională CKS (Challenges of the Knowledge Society – Provocările Societăţii Cunoaşterii) în parteneriat cu Universitatea Complutense din Madrid şi Universitatea Deusto din Bilbao şi Conferinţa Studenţească Anuală „Nicolae Titulescu” –CONSTANT  în parteneriat cu Universitatea din Miskolc.
- Universitatea oferă posibilitatea de a publica articole în următoarele reviste: „LESIJ – Lex ET Scientia International Journal”, periodic interdisciplinar al universităţii, indexat în prestigioase baze de date internaţionale (EBSCO Database, CEEOL Database, Index Copernicus Database), „RRSS-Romanian Review of Social Science”, indexată în EBSCO Publishing, Ulrich Periodicals, Index Copernicus, „Computational Methods in Social Sciences”, indexată în Doaj, Index Copernicus, Repec şi „GEO-Global Economic Observer”, indexată în Doaj, Cabell’s Directory, Open Academic Journals Index şi Repec.
- Universitatea oferă, prin Centrul său de Informare, Consiliere şi Orientare Profesională a Studenţilor (C.I.C.O.P.S.), servicii de informare,  consiliere psihologică  şi orientare profesională.

Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, Sector 4
Telefon 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.89.58
Fax: 021 330 86.06; 021 330.86.30; 021 330.82.63
E-mail: office@univnt.ro; www.univnt.ro
 
Mijloace de transport: Metrou – staţia Timpuri Noi
Autobuz: 133, 312, 323
Tramvai: 1, 19
inapoi
sus