Nicolae Titulescu

DURATA:  2 ani (4 semestre)
Acreditare: HG 580/2013 M.O. 500 din 08.08.2013
 

Obiectivele si misiunea cursurilor universitare de MASTER 
Audit financiar, control si audit intern

  

ORAR

ADMITERE

DISERTAŢIE

PROGRAMARE EXAMENE / RESTANTE

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

TAXE
 

Programul îşi propune dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul raportărilor financiare, auditului intern şi financiar.

Pentru îndeplinirea misiunii, programul masteral „Audit Financiar, Control și Audit Intern”, își propune următoarele obiective principale:
-  dezvoltarea deprinderilor de organizare, planificare şi realizare a activităţilor de audit şi control intern;
-  însuşirea modului de cercetare, documentare şi raportare în audit şi controlul intern;
-  aprofundarea cunoaşterii procedurilor de audit şi de control intern şi sporirea abilităţilor practice de utilizare în practică a acestora;
-  dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu beneficiarii serviciilor de audit şi control intern;
-  formarea de competențe în domeniul auditului financiar, auditului intern  și controlului intern, în vederea echivalării testului de acces la stagiu CAFR;
-  pregătirea de specialiști cu studii superioare aprofundate în domeniul contabilității financiare și manageriale, capabili să opteze pentru o politică contabilă, fiscală sau juridică care să rezolve eficient problematica complexă a deciziilor la nivelul entităților economice din orice domeniu de activitate;
-  dezvoltarea de abilități în domeniul tehnologiei informației pentru specialiștii din domeniul contabilității şi auditului financiar, astfel încât prestațiile acestora în cadrul entităților economice din orice domeniu să corespundă cerințelor la nivel internaţional.

Structura planului de învăţământ realizează o îmbinare a cunoştinţelor de contabilitate financiară, contabilitate managerială, standarde internaționale de contabilitate, evaluare, audit intern, audit financiar, fiscalitate, instrumente matematice și statistice folosite în audit, sisteme informatice cu aplicații în contabilitate și audit, drept, actualizate în concordanţă cu cerinţele economiei mondiale actuale.

Programa de învăţămînt este astfel concepută încât absolvenţii programului de masterat să poată să aibă acces la programele organismelor de reglementare CAFR fără examen de admitere la stagiu.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Contabilitate.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale Audit Financiar, Control si Audit Internle pot ocupa?
Prin intermediul acestui masterat se urmărește perfecţionarea cunoştinţelor acumulate şi dezvoltarea deprinderilor care să permită viitorilor absolvenţi să exercite profesiile de auditor financiar, auditor intern şi expert în controlul intern în entităţile private, instituţiile administraţiei centrale şi locale, organismele internaţionale, unităţi de consultanţă, cercetare şi învăţământ, instituţii financiar-bancare şi de asigurare si reasigurare, conform standardelor Uniunii Europeane.

Programulde masterat este acreditat?
Programul a fost acreditat prin „HG nr. 581/30.07.2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master ,a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014“, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 500 din 8.08.2013.

Există o interacţiune a facultăţii şi a programului de master cu mediul de afacerişi entităţie care acţionează în acest domeniu?
Programul de învăţământ este astfel conceput încât să dezvolte studenţilor abilităţile solicitate de piaţa forţei de muncă şi de mediul de afaceri.
Sunt în derulare colaborări cu societăţi de contabilitate şi audit financiar. Reprezentanţii acestora vor prezenta studenţilor activităţile societăţilor, particularităţile acestora, vor dialoga cu studenţii şi vor propune celor mai buni absolvenţi orientarea profesională către aceste societăţi.
Studenţii care doresc să-şi publice rezultatele cercetărilor profesionale au la dispoziţie revista facultăţii şi deschidere pentru revistele de specialitate ale profesioniştilor contabili.