Nicolae Titulescu
Actele de studii se eliberează după 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor. Diplomele neridicate în termen de 18 luni de la absolvire (6 luni de la începerea eliberării lor / expirării adeverinței care ține loc de diplomă) vor fi arhivate, iar absolventul va achita, în momentul eliberării, o taxa de arhivare. Cuantumul taxei se regasește în secțiunea ”Alte taxe”.

Un act de studii (diplomă de licență/ diploma de master) se eliberează titularului numai pe baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport valabile).
 
În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.
 
În momentul eliberării actului de studii dosarul absolventului trebiue sa conțină următoarele acte:
Øcertificatul de naștere în copie legalizată;
Øcertificatul de căsătorie în copie legalizată, daca este cazul;
Øalte acte care modifică/completează numele absolventului/absolventei, în copie legalizată;
Ødiploma de bacalaureat și foaia matricolă în copii legalizate;
Ødiploma de licență și suplimentul la diplomă (foaia matricolă pentru promotiile anterioare 2006) în copii legalizate ,în cazul absolvenților de master;
Ødouă fotografii realizate recent, color, format 3x4 cm, pe hârtie fotografică care să nu permită ștergerea ștampilei; !!!
Øcopie C.I.
 
Lipsa oricarui document dintre cele mai sus menționate duce la imposibilitatea eliberării actului de studii.
Pentru verificarea dosarului se poate da un e-mail la adresa : diplome@univnt.ro
E-mail-ul trebuie sa contină următoarele date : nume și prenume absolvent (din certificatul de naștere), facultatea absolvita, specializarea și sesiunea susținerii examenului de finalizarea a studiilor.
 

                                                                                       PROGRAM
                                                           DE ELIBERARE ȘI LUCRU CU PUBLICUL
                                                                                       LUNI – JOI
                                                                                    9 : 00 – 12 : 00

” În perioada 29 septembrie - 2 octombrie 2017, la Serviciul Acte de Studii, are loc inventarierea documentelor în vederea întocmirii raportului anual privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii. Ca urmare, vă informăm că
 
                                                                           LUNI 2 OCTOMBRIE 2017
                                                               NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII.”inapoi
sus