Nicolae Titulescu
 

Este bine să aflaṭi despre:

   

Programul TINERET ȊN ACŢIUNE ṣi obiectivele sale:

- Promovarea conceptelor de cetăṭenie activă ṣi de cetăṭenie europeană

- Dezvoltarea sentimentului solidarităṭii ṣi promovarea toleranṭei între tineri

- Ȋntărirea înṭelegerii reciproce între tinerii din diferite ṭări

- Ȋmbunătăṭirea calităṭii sistemelor suport pentru activităṭile de tineret ṣi susṭinerea capacităṭii organizaṭiilor societăṭii civile din domeniul tineretului

- Promovarea cooperării europene în domeniul tineretului

- Diversitatea culturală

- Participarea la program ṣi a tinerilor cu oportunităṭi reduse

   

a) Priorităṭile anului 2010:

   

• anul european pentru combaterea sărăciei ṣi excluderii sociale

• ṣomajul în rândul tinerilor ṣi promovarea participării active în societate a tinerilor ṣomeri

• conṣtientizarea ṣi mobilizarea tinerilor faṭă de provocările globale

   

b) Grupurile ṭintă:

    

♦ tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 ṣi 30 de ani, în general

♦ tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 ṣi 28 de ani, ṭintă principală

  

c) Cine poate candida:

   

˚ Organizaṭii non-guvernamentale înfiinṭate conform Ordonanṭei nr. 26/2000 cu privire la asociaṭii ṣi fundaṭii

˚ Autorităṭi publice implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii

˚ Grupuri informale de tineri reprezentate de una din categoriile de organizaṭii menṭionate mai sus

˚ Școli speciale pentru tineri cu dizabilităṭi

˚ Organizaṭiile care realizează ṣi organizează un eveniment în domeniul tineretului, sportului sau culturii

   

d) Ţări participante la Program:

   

    Statele membre ale Uniunii Europene : Austria, Belgia, cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franṭa, Marea Britanie, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, lituania, Luxemburg, România, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Bulgaria;

  

    Statele EFTA/EEA : Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

  

    Statele în curs de aderare: Turcia;

 

Alte ṭări din lume.
    

e) Structuri implicate în Program:

   

- Comisia europeană (CE) (http://ec.europa.eu/youth/index_en.html)

- Agenṭia executivă pentru Educaṭie, Audiovizual ṣi cultură (EACEA) – Departamentul Tineret (http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.html)

- Agenṭiile Naṭionale (ANPCDEFP – www.anpcdefp.ro )

- Autorităṭile Naṭionale

- Centrele de Resurse SALTO-YOUTH (www.salto-youth.net),

- Reṭeua EURODESK (www.eurodesk.eu)

- Portalul European de Tineret (http://europa.eu/youth)

  

  

    Pentru obṭinerea tuturor informaṭiilor legate de acṭiunile operaṭionale, de termenele de depunere ale candidaturilor ṣi a locului unde se depun candiaturile , accesaṭi linkurile de mai sus.

 

    Eventualele intrebari pot fi adresate Ofiterului de comunicare al Agenṭiei Naṭionale Miruna COVACI (E-mail: miruna.covaci@anpcdefp.ro)

  

    E U R O D E S K oferă tinerilor ṣi celor care lucrează cu tinerii informaṭii despre oportunităṭi ṣi finanṭări europene, schimburi de tineri, voluntariat, locuri de muncă, burse, călătorii etc.

   

Puteṭi găsi răspunsuri la solicitările dumneavoastră la:

www.eurodesk.ro 

• e-mail: eurodeskro@eurodesk.eu 

• http://groups.yahoo.com/group/eurodesk_info/

• Telverde: 0800 80 Youth ( acces gratuit).

Programul E U R Y D I C E – Resurse Internet

(http://www.llp-ro.ro; www.eurydice.org; http://eacea.ec.europa/education/eurydice/index.en.php)

- Dezvoltă schimburi de informaṭii privind sistemele ṣi politicile educaṭionale

- Produce studii pe teme de interes comunitar

- Publică: descrieri naṭionale, studii comparative, indicatori, rezumate, resurse terminologice, tezaur

inapoi
sus