Nicolae Titulescu
 
Biroul de Relaţii Internaţionale are misiunea de a promova relaţiile şi imaginea Universităţii „Nicolae Titulescu”din Bucuresti pe plan internaţional, prin cooperarea cu universităţi şi instituţii din străinatate.
Pentru Universitatea „Nicolae Titulescu” integrarea academică europeană este o prioritate. In ultimii ani relaţiile internaţionale ale universităţii s-au dezvoltat în mod deosebit. Activitatea didactică se desfasoara în sistemul de credite transferabile (ECTS). Se depun eforturi pentru compatibilizarea programelor de învăţământ cu programe similare ale ţărilor europene.
 
Obiective
-          încheierea de acorduri de colaborare externă;
-          participarea la programe de cercetare şi de formare profesională prin intermediul burselor în străinătate;
-          aderarea la programe de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice;
-          oferirea de informaţii pentru studenţii străini şi pentru oaspeţii din străinatate ai Universităţii, care doresc să studieze la „Nicolae Titulescu” Bucuresti si/ sau să ne viziteze.
 
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – Programul de invatare pe tot parcursul vietii
ERASMUS
Anul universitar 2011 - 2012
In cadrul Universitatii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti se desfasoara urmatoarele tipuri de mobilitati Erasmus :
-          mobilitati studentesti de studiu (student mobility for studies)
-          mobilitati de predare ale cadrelor didactice  (staff mobility – teaching assignment)
 
Mobilitatile studentesti de studiu se realizeaza pentru perioade cuprinse intre minimum 3 luni si maximum 12 luni, in cadrul unui singur an universitar;  activitatile eligibile pentru anul in curs se vor desfasura in perioada 1.06.2011 – 30.09.2012.
Pe parcursul studiilor universitare (licenta, master, doctorat), un student poate beneficia de o singura mobilitate de studiu “Erasmus”.
Studentii Erasmus beneficiaza de :
-          scutirea, pe toata durata studiilor efectuate in cadrul programului Erasmus, de plata taxelor impuse de catre universitatea partenera pentru scolarizare (mai putin cele destinate organizarii de excursii, asigurari, asociatii studentesti, utilizarea produselor de laborator etc, numai in masura in care sunt aplicate si studentilor universitatii respective);
-          acelasi tratament din partea universitatii partenere, precum cel de care se bucura studentii universitatii respective;
-          recunoasterea completa de catre universitatea de origine a activitatilor incheiate in mod satisfacator pe parcursul perioadei de mobilitate , in conformitate cu contractul de studii (Learning Agreement);
-          mentinerea bursei de studii de care beneficiaza in tara de origine, pe intreaga perioada a mobilitatii.
 
Inainte de plecare, studentii incheie un contract financiar Erasmus care include:
-          contractul de studii (Learning Agreement) care va cuprinde programul de studii propus pe durata mobilitatii si numarul de credite alocat (30 credite ECTS / semestru, respectiv 60 credite ECTS / an universitar); acesta se semneaza de catre student, institutia de origine si cea gazda ;
-          Carta studentului Erasmus care precizeaza beneficiile si obligatiile pe durata mobilitatii;
Studentilor li se poate acorda un grant care sa ii ajute sa acopere o parte din cheltuielile legate de transport si subzistenta pe perioada mobilitatii. Grantul Erasmus NU este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor ocazionate de sederea in strainatate.
La intoarcerea in tara, studentii vor depunde la Biroul de Programe Comunitare urmatoarele documente :
-          certificatul de prezenta (in original) eliberat de universitatea partenera care atesta durata studiilor in strainatate;
-          situatia scolara (Transcript of records) care va contine rezultatele obtinute in cadrul perioadei de mobilitate (note si credite ECTS);
-          raportul narativ privind activitatea desfasurata pe perioada de studiu.
 
 
Criteriile de eligibilitate Erasmus pentru studenti (comunicate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale) :
-          sa aiba cetatenie romana ;
-          sa fie inscrisi la unul din programele de studii, in calitate de student/masterand/doctorand al Universitatii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti ;
-          sa fie absolventi a minimum un an de studii ;
-          sa nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus cu sau fara finantare ;
-          sa promoveze un test de limba straina.
Criterii generale de selectie
-          sa aiba rezultate academice bune in anul universitar anterior ;
-          sa prezinte o scrisoare de intentie ;
-          sa prezinte un curriculum vitae.
 
Regulamentul privind mobilitatile studentesti in cadrul Universitatii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti (click aici)
Universitatea partenera :  Panteion University of Social Sciences, Grecia - http://www.panteion.gr/
Daca ati fost selectat pentru o mobilitate de studiu Erasmus, verificati site-ul universitatii partenere pentru a afla cat mai multe informatii despre institutia respectiva.

 
Înscrierea la selecţia pentru mobilităţi ERASMUS se face cu respectarea următoarelor condiţii:
 
 
a) Candidatul va depune la Biroul pentru Programe Comunitare un singur dosar (mapa de plastic cu coperta transparentă) conţinând următoarele documente obligatorii:
 
- formular de înscriere,
- scrisoare de intenţie (redactată în limba străină în care se vor efectua studiile),
- curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile),
- proiect de studii (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile), în care să se detalieze obiectivele de studii şi cele profesionale prevăzute pe durata mobilităţii (1-2 pagini).
 
 
 
Documente opţionale relevante pentru mobilitatea solicitată:
 
- certificat lingvistic (fotocopie),
- atestate profesionale (fotocopii),
- diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii),
- scrisori de recomandare ale cadrelor didactice sau ale coordonatorilor de stagiu (original).
 
 
 
b) Înscrierea se face o singură dată, pentru toate opţiunile exprimate. Dosarul rămâne, pe toată durata desfăşurării selecţiei la Biroul pentru Programe Comunitare.
 
 
c) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din formularul de înscriere nu pot fi modificate.
 
 
d) Dosarele incomplete din punct de vedere al prezenţei documentelor obligatorii sau opţiunile neconforme cu locurile disponibile (nivel, durată, specializare) vor fi eliminate din concurs.
 
Documente si formulare :
 
-          Carta studentului Erasmus (click aici)
-          model contract financiar (click aici)
-          model Learning Agreement  (click aici)
-          model raport final (click aici)
 
LINK-URI UTILE :
ANPCDEFP - http://www.anpcdefp.ro/
LLP - http://www.llp-ro.ro/
TIA - http://www.tinact.ro
ESN - http://www.esn.ro/
 
 
PROGRAMUL TINERET IN ACTIUNE  
 
"Tineret in Actiune" (Youth in Action) este programul Uniunii Europene  care sustine activitatile de invatare nonformala pentru tineri, prin finantarea de proiecte. Acesta vine in continuarea programului "Tineret" (Youth) si va fi implementat in perioada 2007 - 2013. Programul, cu finantare de la Comisia Europeana, vizeaza promovarea cetateniei active in randul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate si toleranta, sprijinirea intelegerii reciproce intre tinerii din diferite tari, promovarea cooperarii europene si contributia la imbunatatirea calitatii sistemelor de sustinere a activitatii de tineret.
 
Prioritatile europene permanenteale programului sunt:
 • Cetatenia europeana;
 • Participarea activa a tinerilor;
 • Diversitatea culturala;
 • Includerea tinerilor cu oportunitati reduse.
 
Prioritati nationale:
Urmatoarele prioritati tematice se vor aplica tuturor actiunilor:
 • propunerile de proiect care promoveaza explicit educatia non-formala;
 • propunerile de proiect care promoveaza explicit conceptul de voluntariat;
 • propunerile de proiect care au ca obiectiv principal protectia mediului inconjurator;
 • propunerile de proiect care au ca obiectiv principal implicarea tinerilor cu dizabilitati;
 • propunerile de proiect care urmeaza sa se desfasoare in mediul rural si avand ca obiectiv principal implicarea tinerilor din mediul rural;
 • propunerile de proiect care au ca obiectiv principal activitati ce se adreseaza minoritatii rome;
 • propunerile de proiect care dezvolta abilitati necesare pentru angajare si abilitati de antreprenoriat.
 
Urmatoarele prioritati institutionale se vor aplica tuturor actiunilor:
 • candidatul provine dintr-o zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic, stabilita ca atare printr-un act normativ;
 • candidatul nu a mai beneficiat de finantare europeana prin programul Tineret in Actiune;
 • candidatul nu a mai beneficiat de finantare pentru actiunea la care candideaza;
 • candidatul a depus dosarul complet si corect la termenul limita;
 • propunerea a fost redepusa spre finantare (in urma respingerii la termenul anterior).
 
 
Candidati eligibili
 
 • Organizatii neguvernamentale infiintate conform Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
 • Institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii (cu exceptia Actiunii 1.2 - Initiative ale tinerilor);
 • Scoli speciale pentru tineri cu dizabilitiati (cu exceptia Actiunii 1.2 - Initiative ale tinerilor);
 • Grupuri informale de tineri:
  • pentru toate actiunile cu exceptia Actiunii 1.2 - Initiative nationale ale tinerilor, grupurile informale de tineri pot candida doar daca sunt reprezentate (inclusiv contractual) de una din categoriile de organizatii mentionate mai sus 
  • pentru actiunea 1.2 - Initiative nationale ale tinerilor, grupurile informale de tineri (fara a fi reprezentate de una din categoriile de organizatii mentionate mai sus) pot candida doar direct cu conditia constituirii acestuia ca organizatie nonguvernamentala pana la finalul proiectului (in acest caz suma maxima ce poate fi aprobata pentru costurile activitatilor este de maximum 3000 Euro la care se pot adauga costuri legate de instructor si/sau diseminare si exploatare suplimentara de rezultate);
 • doar pentru Serviciul European de Voluntariat - mai pot candida structuri care se ocupa cu organizarea de evenimente in domeniul tineretului,sportului sau culturii, daca structura in cauza este coordonatoare.
IMPORTANT! Pentru a putea candida la Serviciul European de Voluntariat este necesar sa obtineti in prealabil o acreditare.
ATENTIE! Institutiile de invatamant pre-universitar si universitar, inspectoratele scolare sau casele corpului didactic nu sunt eligibile.
inapoi
sus