Nicolae Titulescu
Descriere procedura

Prin prezenta procedura se recunosc automat in cadrul Universitatii "Nicolae Titulescu" din Bucuresti functiile didactice din invatamantul universitar obtinute intr-o institutie de invatamant universitar acreditata din strainatate. Procedura se aplica cetatenilor romani, cetatenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana si cetatenilor din state terte care au obtinut functii didactice universitare in institutii de invatamant universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana si in universitati de prestigiu din alte state incluse in "Lista universitatilor de prestigiu din alte state", aprobata prin OMECTS nr. 5825/2016 si actualizata periodic, in vederea stabilirii pe teritoriul Romaniei.
Doar in cazul exercitarii temporare, se aplica direct dispozitiile din Legea nr. 200/2014 si art 296 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011:
"(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al institutiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.
2) Angajarea specialistilor cu valoare stiintifica recunoscuta in domeniu, prin inventii, inovatii, premii, publicatii stiintifice, din tara sau din strainatate, in calitate de profesori ori conferentiari asociati invitati, se avizeaza de consiliul departamentului si se aproba de consiliul facultatii."
Ocuparea unui post didactic in sistemul romanesc de invatamant superior se realizeaza conform normelor legale in vigoare.

Cai de atac:

Deciziei comisiei de recunoastere a functiilor didactice din invatamantul universitar obtinute in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate poate fi contestata la Universitate in termen de 48 de ore de la afisare acesteia pe site-ul Universitatii.
Termenul de solutionare a contestatiei este de maxim 48 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea acestora.
Ulterior, decizia definitiva a universtatii poate fi atacata la instantele de judecata.
Detalii despre procedura puteti gasi aici

Documente necesare
  • a) cerere de recunoastere;
  • b) act de identitate - copie - si dovada schimbarii numelui - copie si traducere legalizata (daca este cazul);
  • c) diploma de doctor, daca actul de studii este obtinut in Romania sau la una dintre institutiile acreditate de invatamant universitar mentionate la art. 1 alin. (1), respectiv atestatul de recunoastere emis de CNRED, daca actul de studii este obtinut la alte institutii acreditate de invatamant universitar din strainatate;
  • d) dovada functiei didactice, eliberata de institutiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2).
  • e) curriculum vitae si lista de lucrari stiintifice publicate in domeniul in care se cere recunoasterea.

Documentele mentionate mai sus se depun in copie legalizata si in traducere autorizata si legalizata.
Cererea de recunoastere impreuna cu documentele de mai sus se depune la secretariatul Universitatii sau prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic Electonic (PCUe)

Document final: Decizie rector

Date de contact:

Adresa: Calea Vacaresti, Nr. 185, Sector 4, Bucuresti, cod 040051. - (zona Timpuri Noi)
Telefoane: 021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58.
Fax: 021.330.86.06 ; 021.330.86.30
E-mail: secretariat@univnt.ro

inapoi
sus