Nicolae Titulescu


(1) Teza de doctorat se elaboreaza in conformitate cu cerintele stabilite prin Regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat, continutul tezei fiind cel stabilit de catre studentul doctorand impreuna cu conducatorul de doctorat.

(2) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la alegerea studentului doctorand pana in momentul finalizarii acesteia, in vederea sustinerii publice.

(3) Teza de doctorat trebuie sa fie o lucrare originala, in sensul ca trebuie sa fie proprie autorului, sa respecte regulile dreptului de citare, sa respecte opiniile altor autori, sa indice, atunci cand e cazul, prioritatile in formularea ideilor si a formularilor, sa respecte standardele de calitate si de etica, astfel cum sunt stabilite prin art. 170 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale si Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica. Teza de doctorat trebuie sa contina contributii personale in cercetarea domeniului in care a fost realizata si sa cuprinda un capitol de concluzii care sa demonstreze aportul doctorandului la cercetarea si dezvoltarea domeniului si eventuale directii viitoare de dezvoltare a cercetarii si de reglementare a domeniului.

(4) Autorul tezei este obligat sa intocmeasca si un rezumat al acesteia, rezumat care se publica pe site-ul Universitatii. Rezumatul se traduce si in limba straina si se depune in fomat electronic la secretariatul Scolii doctorale.

(5) Studiile universitare se finalizeaza prin sustinerea publica a tezei de doctorat in fata comisiei de doctorat. Sustinerea publica are loc dupa parcurgerea urmatoarelor etape:
a) studentul-doctorand preda teza in format electronic si in format pe suport de hartie la secretariatul scolii doctorale;
b) scoala doctorala realizeaza analiza de similitudini utilizand un program recunoscut de CNATDCU, raportul fiind remis conducatorului de doctorat spre a decide, printr-o rezolutie asupra concluziilor acestuia si, daca este nevoie, a partilor din teza care trebuie refacute, a modului in care acestea trebuie refacute si a datei pana la care trebuie refacute; raportul de similitudini se include in dosarul de doctorat; prima verificare antiplagiat este gratuita; verificarile antiplagiat ulterioare se vor efectua contracost (220 lei/evaluare);
c) teza de doctorat pentru care conducatorul hotaraste continuarea procedurilor de sustinere este prezentata in comisia de indrumare, in fata careia are loc presustinerea tezei, conducatorul de doctorat putand decide ca presustinerea este publica; in acest scop, studentul-doctorand preda cate un exemplar printat al tezei de doctorat conducatorului/conducatorilor de doctorat si membrilor comisiei de indrumare, in vederea evaluarii de specialitate;
d) daca se identifica incalcari ale bunei conduite in cercetare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori, confectionarea de rezultate ori inlocuirea rezultatelor cu date fictive, in cadrul evaluarii tezei de catre conducatorul de doctorat si comisia de indrumare, nu dau acord de sustinere publica;
e) dupa presustinerea in fata comisiei de indrumare, conducatorul de doctorat si comisia de indrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei si a organizarii sustinerii publice; referatul de acceptare al conducatorului de doctorat si acordul membrilor comisiei de indrumare se includ in dosarului de doctorat. Concluziile comisiei de indrumare sunt cuprinse intr-un Proces verbal;
f) organizarea sustinerii publice a tezei de doctorat poate fi declansata numai dupa ce conducatorul/conducatorii de doctorat si membrii comisiei de indrumare si-au dat, in scris, acordul pentru sustinerea publica a tezei de doctorat;
g) teza de doctorat se depune in mod oficial la secretariatul scolii doctorale, in format tiparit si in format electronic, impreuna cu rezumatul tezei de doctorat si CV-ul doctorandului; secretariatul scolii doctorale certifica indeplinirea de catre doctorand a tuturor obligatiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat;
h) cererea studentului doctorand pentru fixarea datei de sustinere publica a tezei de doctorat, avizata de conducatorul de doctorat si de presedintele comisiei de sustinere, se depune la secretariatul scolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice inainte de data sustinerii.

(6) Cererea de sustinere publica a tezei si propunerea conducatorului de doctorat si a comiziei de indrumare trebuie insotite de urmatoarele documente pe hartie si in format electronic:

Documente pe suport de hartie:
a) cererea semnata de studentul-doctorand, inregistrata la Scoala doctorala, privind demararea procedurilor de analiza a similitudinilor si de evaluare a tezei de catre comisia de indrumare, avizata de conducatorul de doctorat, in vederea presustinerii;
b) referatul de acceptare a tezei, din partea conducatorului de doctorat (2 exemplare);
c) Raportul de similitudine (2 exemplare) si pozitia conducatorului de doctorat cu privire la acest raport, exprimata prin rezolutie (2 exemplare);
d) procesul-verbal de la presustinere a tezei de doctorat in fata comisiei de indrumare care contine si acordul de sustinere publica a tezei de doctorat dat de conducatorul/conducatorii de doctorat si de fiecare membru al comisiei de indrumare precum, precum si decizia asupra depunerii oficiale si organizarii sustinerii publice (2 exemplare);
e) teza de doctorat pe suport de hartie (2 exemplare tiparite compactate si copertate in forma definitiva);
f) rezumatul tiparit al tezei de doctorat in limba romana si, respectiv, intr-o limba de circulatie internationala, care include cuprinsul tezei de doctorat, cuvinte-cheie si sinteza partilor principale ale tezei de doctorat (cate un exemplar din fiecare);
g) declaratia semnata de studentul-doctorand si de conducatorul de doctorat privind asumarea raspunderii asupra tezei si luarea la cunostinta a prevederilor legale referitoare la art. 143 al. (4) si art. 170 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si, respectiv, la Art. 65 al. (5)-(7) si Art. 66 al. (4) din Codului studiilor universitare de doctorat modificat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 134/2016 (2 exemplare);
h) Curriculum Vitae al studentului-doctorand (tiparit in 2 exemplare);
i) copia chitantei privind achitarea taxei pentru sustinerea tezei de doctorat;
j) dovada privind depunerea unui exemplar tiparit al tezei de doctorat la biblioteca;
k) propunerea conducatorului de doctorat (conducatorilor, in caz de cotutela) privind componenta comisiei de doctorat, aprobata de consiliul Scolii doctorale;
l) Curriculum Vitae al fiecarui membru din comisia de doctorat.

Documente in format digital
Se depun in format digital, pe 2 suporti distincti (CD sau DVD):
a) teza de doctorat si, daca este cazul, anexele sale (in format PDF);
b) rezumatul tezei, in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala (in format PDF);
c) Curriculum Vitae al studentului-doctorand in format Europass;
d) lista cu lucrarile publicate in urma activitatii de cercetare stiintifica.

Alte documente necesare pentru sustinerea tezei:
a) rapoartele referentilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de acestia (cate 2 exemplare);
b) lista publicatiilor rezultate in urma cercetarii stiintifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, daca este cazul, semnata de studentul-doctorand si de conducatorul/conducatorul principal de doctorat (2 exemplare).
c) copii legalizate dupa:
- diploma de bacalaureat sau echivalenta;
- diplomele de studii universitare (licenta si studii aprofundate/master) sau atestatele echivalente (daca este cazul), insotite de anexele lor: foile matricole sau, dupa caz, suplimentele la diplomele respective;
- certificatul de nastere;
- in cazul schimbarii numelui, documentul administrativ care atesta modificarea acestuia (certificat de casatorie, sentinta judecatoreasca de schimbare a numelui etc.).
d) declaratia studentului-doctorand privind optiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat (2 exemplare);
cererea studentului-doctorand privind eliberarea diplomei de doctor (in 2 exemplare semnate de studentul-doctorand si de conducatorul de doctorat);

(7) Scoala doctorala intocmeste si afiseaza anuntul pentru sustinerea publica cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data propusa pentru sustinere. Acest anunt va include, in mod obligatoriu data, locatia si ora de sustinere, conducatorul sau conducatorii de doctorat, precum si locul unde textul integral al tezei poate fi consultat in format tiparit. Anuntul sustinerii publice, rezumatul tezei in format electronic, cv-ul doctorandului, cv-urile membrilor comisiei de sustinere publica a tezei de doctorat sau link-uri catre acestea sunt afisate pe site-ul Universitatii.

(8) Teza de doctorat se sustine in comisia de doctorat. Comisia de doctorat este propusa de conducatorul de doctorat si aprobata de consiliul scolii doctorale. Comisia de doctorat este alcatuita din cel putin 5 membri: presedintele, ca reprezentant al Universitatii, conducatorul de doctorat si cel putin 3 referenti oficiali, din tara sau din strainatate, specialisti in domeniul in care a fost elaborata teza de doctorat si din care cel putin 2 isi desfasoara activitatea in afara Universitatii. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor si au cel putin functia didactica de conferentiar universitar sau de cercetator stiintific gradul II ori au calitatea de conducator de doctorat, in tara sau in strainatate.