ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.


Au fost publicate datele de susţinere ale activităţilor tutoriale pentru Semestrul 2:

Click aici!

ORAR

An universitar 2020 – 2021, Semestrul 2

Anul 1         Anul 2         Anul 3

 

EXAMENE/VERIFICĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3

REEXAMINĂRI

Reexaminări 1

Anul 1           Anul 2          Anul 3

Reexaminări 2

Anul 1           Anul 2          Anul 3

RESTANŢE
EXAMENUL DE FINALIZARE
DISCIPLINE

 

Anul 1               Anul 2               Anul 3

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

INVATAMANT LA DISTANTA: Specializare acreditată prin HG 692/2018.

    Cursurile specializării „Administrarea afacerilor” au ca scop formarea aptitudinilor, abilitaţilor si deprinderilor specifice gestionarii afacerilor din toate domeniile economice, domenii care se află într-un permanent proces de transformare şi adaptare la mecanismele pieţelor europene şi internaţionale.

    Absolvenţii acestei specializări vor fi licenţiaţi în domeniul fundamental „Ştiinţe economice”, domeniul de licenţă „Administrarea afacerilor” şi specializarea de licenţă „Administrarea afacerilor” în conformitate cu standardele CNEAA, Legea nr. 88/1993 republicată, HG nr. 896/2004 şi HG nr. 88/2005.

În contextul dezvoltării economiei de piaţă în România şi aderării la Uniunea Europeană, un rol tot mai important urmează să-l joace formarea de specialişti în domeniile administrării afacerilor, politicilor şi strategiilor de firma, finanţelor corporatiste, managementului riscurilor pe piaţa, pentru a putea desfăşura o activitate corespunzătoare nu numai în companiile naţionale, cât şi în cele internaţionale prezente pe piaţa românească sau in alte tari.

    Noua specializare îşi propune ca obiectiv pregătirea absolvenţilor ei pentru a organiza, lucra sau conduce activităţi economice din sfera tot mai vastă a sectorului economic privat, având în vedere că acest sector îşi majorează în mod constant ponderea în structura activităţilor cu aport de plusvaloare din Romania.

    Sectorul economic privat este prezent in toate categoriile de activităţi, de la cele productive la cele din sfera serviciilor, iar activităţile comerciale, desfăşurate atât pe plan intern, dar şi cu străinătatea (prin operaţiuni de export-import, cooperare economică, lohn, leasing, franchising, etc.) au căpătat în ultimii ani o dinamică accelerată, devansând substanţial dinamica altor sectoare economice precum producţia industrială sau agricultura.

    Sectorul turistic din România îşi recapătă gradual consistenţa şi reclamă contingente sporite de manageri şi lucrători cu pregătire şi abilităţi specifice domeniului. Organizarea turismului de afaceri, intern şi internaţional, reclamă şi ea tot mai mulţi specialişti şi operatori. Piaţa românească înregistrează totodată şi expansiunea altor tipuri de servicii, conexe comerţului, turismului sau altor tipuri de activităţi economice sau independente de acestea. Este vorba de servicii de transport, expediţii, asigurări, servicii bancare, de cercetare a pieţelor şi altele.

    Misiunea şi obiectivul fundamental al specializării „Administrarea afacerilor” este abordarea specifică şi interdisciplinară a tuturor acestor domenii de activitate astfel ca absolvenţii acestei specializări să înţeleagă ansamblul domeniului de business şi să se poată integra cu succes în activităţi concrete din domeniu.

    În scopul îndeplinirii misiunii studiilor de licenţă ale specializării „Administrarea afacerilor”, principalele obiective vor fi următoarele:

– oferirea de cunoştinţe profunde, multilaterale, relevante şi specifice referitoare la sisteme eficiente de funcţionare şi de management al companiilor în economia de piaţă;

– orientarea studenţilor spre surse de informaţii interne şi internaţionale în domenii specifice, pentru documentare, studiu şi cercetare;

– perfecţionarea şi eficientizarea abilităţilor şi deprinderilor necesare desfăşurării unei activităţi în domeniul afacerilor;

– folosirea simulărilor, a modelării matematice, a sistemelor informatice şi a altor metode moderne pentru dezvoltarea deprinderilor practice necesare luării deciziilor, pentru aprofundarea modului de conducere, organizare şi funcţionare a companiilor si integrarea lor in sistemul financiar-bancar, de asigurări, al finanţelor publice, al relaţiilor economice internaţionale.

    Structura planului de învăţământ a cursurilor de licenţă realizează o îmbinare a cunoştinţelor de baza, fundamentale, din domeniul economic (micro si macroeconomie, modelare economica, marketing, contabilitate, finanţe, mecanisme concurenţiale si preturi, gestiune bancara, produse si servicii bancare, tranzacţii la bursele de mărfuri, etc.) cu cele specifice specializării „Administrarea afacerilor” (managementul firmei, gestiunea financiara a întreprinderii, contabilitate financiara pentru afaceri, tranzacţii comerciale internationale, administrarea afacerilor, managementul productiei si serviciilor, fiscalitate, managementul calitatii, drept comercial si fiscal, strategii investitionale internationale, relatii financiar-monetare internationale, managementul riscurilor financiar-bancare, etc.)

    La acestea se adaugă şi însuşirea metodelor econometrice şi a sistemelor interactive de asistare a deciziilor, utilizarea tehnologiei informatice in afaceri, ceea ce permite o pregătire la nivel superior, compatibilă cu standardele internaţionale din domeniu. Cursanţilor li se oferă posibilitatea de a deveni manageri şi experţi cu o solidă pregătire, capabili să facă faţă problemelor complexe ale societăţilor în care vor activa, al accesului firmelor pe pieţele monetare, valutare şi de capital, al managementului riscurilor financiar-bancare, al accesului firmei pe pietele internationale, al analizei economico-financiare, etc.

    Programele de studiu se desfăşoară pe o perioadă de trei ani de pregătire, în care sunt incluse sase semestre cu module de predare şi seminarizare, de proiecte economice, pregătire practică, studii de cercetare, insusirea unor limbi straine utilizate in mediul de afaceri international.

    În ceea ce priveşte pregătirea cadrelor didactice titulare, în afara personalului propriu cu înaltă calificare în domeniu şi cu lucrări de specialitate publicate, cărţi, manuale, studii şi articole, avem susţinerea profesională a unor specialişti din sfera afacerilor private şi instituţii de cercetare din domeniu.

    Programul de studiu propus este, de asemenea, susţinut de relaţiile de colaborare ale facultăţii cu universităţi de prestigiu din străinătate: Université du littoral Coté d’Opale şi Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise din Franţa, Université Paris XII etc.

Mai mult