MASTER PRIVIND
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA
CRIMINALITĂŢII FINANCIARE TRANSNAŢIONALE ORGANIZATE

ACORD DE COOPERARE
(CONVENŢIE INTERUNIVERSITARĂ)

între
UNIVERSITATEA DIN TERAMO, ITALIA
şi
UNIVERSITATEA ”NICOLAE TITULESCU”, BUCURESTI, ROMANIA
 Link:
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/master1112/Call_A4.pdf

Preambul

Având în vedere dispoziţiile din articolul 23 din Decretul ministerial italian (Decreto ministeriale) nr. 262 din 5 august 2004, în cadrul programelor de dezvoltare destinate procesului de internaţionalizare a sistemului universitar, Universitatea din Teramo şi UNIVERSITATEA ”NICOLAE TITULESCU”, Bucuresti, Romania, se angajează, prin prezentul acord, să stabilească un Master International (în limba engleză), intitulat „Cooperarea internaţională împotriva criminalităţii financiare transnaţionale organizate”, cu eliberarea unui titlu comun de Master.
Pentru a avea un impact asupra mediului naţional, regional şi global în care programul de cooperare va fi implementat, se va pune un accent special pe probleme juridice şi sociale legate de prevenirea, urmărirea, judecarea şi pedepsirea criminalităţii transnaţionale, în diferitele sale tipologii: traficul ilegal (de fiinţe umane, droguri, arme de foc, deşeuri, materiale nucleare), infracţiunile privind mediul înconjurător, corupţia, frauda, spălarea banilor, infracţiunile informatice, contrafacerea (de mărci, produse farmaceutice şi de licenţe), contrabanda, terorismul.
În îndeplinirea acestui scop, instituţiile academice, părţi contractante ale prezentului Acord de Cooperare, stabilesc următoarele reguli de bază privind colaborarea reciprocă:

Articolul 1

Părţile contractante se angajează să colaboreze în toate domeniile de interes reciproc cu privire la Masterul menţionat în Preambulul de mai sus. În special, fiecare partener trebuie să desemneze un reprezentant în scopul de a stabili un Consiliu al Masterului care va fi coordonat de un reprezentant al Universităţii din Teramo.
Programul de Master va consta în:
1) predări şi seminarii (care vor avea loc în Teramo);
2) stagii la instituţii internaţionale ori activităţi de cercetare întreprinse la universităţile partenere;
3) elaborarea şi discutarea tezei de disertaţie;
pentru o sumă totală de şaizeci de credite.
Părţile Contractante vor promova cursul de Master, prin schimb de personal academic, experţi şi cercetători, şi prin facilitarea activităţilor comune de educaţie şi cercetare ale candidaţilor la Master. Acestea pot include:
– Participarea cadrelor universitare şi a experţilor părţilor contractante la activităţile didactice în cadrul Masterului care vor avea loc în Teramo;
– Posibilitatea studenţilor de la Master să participe, în timpul programului de cooperare, la activităţi specifice de predare în Universităţile Părţi contractante, care se vor angaja la recunoaşterea reciprocă a rezultatelor;
– Coordonarea ştiinţifică a activităţilor de cercetare întreprinse în timpul stagiilor la instituţiile internaţionale sau la universităţile partenere;
– Supravegherea tezei finale a candidaţilor la Master.

Articolul 2

Părţile Contractante vor coopera în organizarea de cursuri de Master în domenii disciplinare de interes reciproc, în timpul fazei pregătitoare a Masterului.

Articolul 3

Părţile Contractante vor promova realizarea de proiecte ştiinţifice şi educaţionale în cadrul disciplinelor programului de Master la sfârşitul perioadei didactice. Astfel de proiecte de cercetare, valorificate prin perioada de stagiu, vor fi finalizate cu elaborarea şi publicarea de materiale ştiinţifice care vor include, de asemenea, elaborarea de teze de Master.

Articolul 4

Fiecare parte contractantă va avea posibilitatea de a:
a) utiliza rezultatele de cercetare ştiinţifică efectuate în cadrul programului de cooperare în ţara respectivă;
b) decide transferarea drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la astfel de rezultate de acord cu cealaltă parte.
Protecţia subiectului tezei, precum şi publicarea, utilizarea şi protejarea rezultatelor cercetării obţinute prin activităţile desfăşurate de către candidaţi la Master în diferite instituţii sunt reglementate de normele existente în statele implicate în proiect.

Articolul 5

Fiecare „parte contractantă gazdă”[1] va face eforturi pentru a oferi toate facilităţile tehnice şi logistice pentru a asigura (prin serviciile universitare existente), realizarea corespunzătoare a programului de cooperare şi de schimb.

Articolul 6

Fiecare parte contractantă va furniza serviciile tehnice şi logistice pentru realizarea programului de cooperare prin numirea unei persoane responsabile de activitatea de coordonare a programului şi pentru schimbul de informaţii cu alte părţi.

Articolul 7

Părţile contractante se angajează să implice în programul de cooperare „organizaţiile universitate relevante”, cum ar fi asociaţiile şi societăţile studenţeşti, precum şi alte entităţi ale societăţii civile, în special a celor angajate în lupta împotriva criminalităţii.

Articolul 8

Prezentul acord este valabil din momentul semnării de către organele competente academice ale părţilor contractante.
Acordul este valabil pentru un an şi valabilitatea sa poate fi prelungită, dacă va fi posibil să se obţină alte finanţări pentru următorii ani, fără a fi nevoie de reînnoirea consimţământului.

Articolul 9

În orice caz de controverse legate de punerea în aplicare a prezentului acord, litigiul se soluţionează cu respectarea în totalitate a deciziei Consiliului de Arbitraj format dintr-un jurist, indicat de către Universitatea din Teramo, un jurist indicat de către UNIVERSITATEA ”NICOLAE TITULESCU”, Bucuresti, România, şi o a treia persoană, Preşedinte al Consiliului de Arbitraj, ales de către cei doi arbitri numiţi.

___________________________________________________________________________

Semnăturile părţilor contractante

Pentru Universitatea din Teramo, Italia                                                                Pentru Universitatea ”Nicolae Titulescu”,
                                                                                                                                     Bucuresti, România

Prof. Rita Tranquilli Leali                                                                                        Prof. univ. dr. Ion NEAGU

(Cancelar)                                                                                                                 (Rector)
Teramo                                                                                                                      Bucureşti