PROCEDURA PRIVIND RECUNOASTEREA AUTOMATA A FUNCTIILOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL UNIVERSITAR OBTINUTE IN INSTITUTII DE INVATAMANT UNIVERSITAR ACREDITATE DIN STRAINATATE Descriere procedura

Prin prezenta procedura se recunosc automat in cadrul Universitatii „Nicolae Titulescu” din Bucuresti functiile didactice din invatamantul universitar obtinute intr-o institutie de invatamant universitar acreditata din strainatate. Procedura se aplica cetatenilor romani, cetatenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana si cetatenilor din state terte care au obtinut functii didactice universitare in institutii de invatamant universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana si in universitati de prestigiu din alte state incluse in „Lista universitatilor de prestigiu din alte state”, aprobata prin OMECTS nr. 5825/2016 si actualizata periodic, in vederea stabilirii pe teritoriul Romaniei.

Doar in cazul exercitarii temporare, se aplica direct dispozitiile din Legea nr. 200/2014 si art 296 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011:

„(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al institutiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.

2) Angajarea specialistilor cu valoare stiintifica recunoscuta in domeniu, prin inventii, inovatii, premii, publicatii stiintifice, din tara sau din strainatate, in calitate de profesori ori conferentiari asociati invitati, se avizeaza de consiliul departamentului si se aproba de consiliul facultatii.”

Ocuparea unui post didactic in sistemul romanesc de invatamant superior se realizeaza conform normelor legale in vigoare.

Cai de atac:

Deciziei comisiei de recunoastere a functiilor didactice din invatamantul universitar obtinute in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate poate fi contestata la Universitate in termen de 48 de ore de la afisare acesteia pe site-ul Universitatii.

Termenul de solutionare a contestatiei este de maxim 48 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea acestora.

Ulterior, decizia definitiva a universtatii poate fi atacata la instantele de judecata.

Detalii despre procedura puteti gasi aici

Documente necesare

a) cerere de recunoastere;

b) act de identitate – copie – si dovada schimbarii numelui – copie si traducere legalizata (daca este cazul);

c) diploma de doctor, daca actul de studii este obtinut in Romania sau la una dintre institutiile acreditate de invatamant universitar mentionate la art. 1 alin. (1), respectiv atestatul de recunoastere emis de CNRED, daca actul de studii este obtinut la alte institutii acreditate de invatamant universitar din strainatate;

d) dovada functiei didactice, eliberata de institutiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2).

e) curriculum vitae si lista de lucrari stiintifice publicate in domeniul in care se cere recunoasterea.

Documentele mentionate mai sus se depun in copie legalizata si in traducere autorizata si legalizata.

Cererea de recunoastere impreuna cu documentele de mai sus se depune la secretariatul Universitatii sau prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic Electonic (PCUe)

Document final: Decizie rector

Date de contact:

Adresa: Calea Vacaresti, Nr. 185, Sector 4, Bucuresti, cod 040051. – (zona Timpuri Noi) Telefoane: 021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58. Fax: 021.330.86.06 ; 021.330.86.30 E-mail: secretariat@univnt.ro

PROCEDURA PRIVIND RECUNOASTEREA DIPLOMEI DE DOCTOR SI A TITLULUI DE DOCTOR IN STIINTE SAU INTR UN DOMENIU PROFESIONAL OBTINUTE IN STRAINATATE Descriere procedura

Prin prezenta procedura se recunoaste de catre Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucuresti diploma de doctor si titlul de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute in strainatate. Procedura se aplica cetatenilor romani si cetatenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana, care au obtinut diploma de doctor si titlul de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional in institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana, in institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din alte state incluse in „Lista universitatilor de prestigiu din alte state”, aprobata prin OMECTS nr. 5825/2016 si actualizata periodic sau in institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei conventii internationale de recunoastere reciproca, incheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Recunoasterea se realizeaza in scopul obtinerii abilitarii si/sau ocuparii unei functii didactice sau de cercetare in cadrul Universitatii „Nicolae Titulescu” din Bucuresti.

Cai de atac:

Candidatul poate contesta decizia cu privire la nerecunoasterea a diplomei de doctor si a titlului de doctor in termen de 2 zile de la primire, contestatia depunandu-se la secretariatul Universitatii. Ulterior, decizia definitiva a universitatii poate fi atacata la instantele de judecata.

Detalii despre procedura le gasiti aici .

Date de contact:

Adresa: Calea Vacaresti, Nr. 185, Sector 4, Bucuresti, cod 040051. – (zona Timpuri Noi) Telefoane: 021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58. Fax: 021.330.86.06 ; 021.330.86.30 E-mail: secretariat@univnt.ro

Documente necesare

Dosarul pentru recunoasterea diplomei de doctor obtinute in strainatate de catre Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti include:

a) cerere de recunoastere;

b) actul de identitate – copie si dovada schimbarii numelui – copie si traducere legalizata (daca este cazul);

c) diploma de doctor;

d) dovada achitarii taxei de echivalare;

e) rezumatul tezei de doctorat;

f) lista lucrarilor.

Documentele mentionate la lit. c) si e) se vor depune in copie simpla si in traducere autorizata si legalizata).

Actele de studii supuse recunoasterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau insotite de adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisa in temeiul legii, al unui tratat international la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.

Cererea de recunoastere impreuna cu documentele de mai sus se depune la secretariatul Universitatii sau prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic Electonic (PCUe)

PROCEDURA PRIVIND RECUNOASTEREA AUTOMATA A CALITATII DE CONDUCATOR DE DOCTORAT OBTINUTE IN INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR DIN STRAINATATE Descriere procedura

Prin aceasta procedura se recunoaste automat in cadrul Universitatii „Nicolae Titulescu” din Bucuresti, calitatea de conducator de doctorat obtinuta intr-o institutie de invatamant universitar acredidata din strainatate.

Procedura se aplica cetatenilor romani si cetatenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European , din Confederatia Elvetiana, care au obtinut calitatea de conducator de doctorat in institutii de invatamant universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European , din Confederatia Elvetiana si in universitati de prestigiu din alte state incluse in „Lista universitatilor de prestigiu din alte state”, aprobata prin OMECTS nr. 5825/2016 si actualizata periodic in vederea stabilirii pe teritoriul Romaniei.

Doar in cazul exercitarii temporare, se aplica direct dispozitiile din Legea nr. 200/2014 si art 296 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011: „(1)Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al institutiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.

(2)Angajarea specialistilor cu valoare stiintifica recunoscuta in domeniu, prin inventii, inovatii, premii, publicatii stiintifice, din tara sau din strainatate, in calitate de profesori ori conferentiari asociati invitati, se avizeaza de consiliul departamentului si se aproba de consiliul facultatii.”

Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducator de doctorat si ocuparea unei functii didactice in sistemul romanesc de invatamant superior se realizeaza conform normelor legale in vigoare.

Cai de atac:

Candidatul poate contesta decizia Consiliului Scolii doctorale cu privire la nerecunoasterea automata a titlului de conducator de doctorat/abilitat in termen de 15 zile de la primire, contestatia depunandu-se la universitate, la secretariatul Scolii doctorale. Ulterior, decizia definitiva a universtatii poate fi atacata la instantele de judecata.

Detalii despre procedura puteti gasi aici

Documente necesare

a) cererea de recunoastere a calitatii de conducator de doctorat sau abilitarii;

b) copia actului de identitate si dovada de schimbare a numelui, daca este cazul, tradusa in limba romana si legalizata;

c) diploma de doctor obtinuta in Romania sau, dupa caz, diploma de doctor si actul de recunoastere a diplomei si a titlului de doctor obtinute la institutii de invatamant universitar din alte tari, in conformitate cu procedurile Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (denumit, in continuare, CNRED), traduse in limba romana si legalizate;

d) diploma/adeverinta care atesta calitatea de conducator de doctorat sau abilitarea emise/eliberate de institutiile indreptatite la eliberarea unor astfel de diplome/adeverinte, traduse in limba romana si legalizate;

e) CV in format Europass, actualizat la data depunerii cererii si lista lucrarilor stiintifice publicate, relevante potrivit aprecierii solicitantului, in limba engleza;

f) dovada, daca este cazul, activitatii de conducator de doctorat intr-o alta institutie organizatoare de studii universitare de doctorat si a numarului de doctoranzi coordonati si care au finalizat studiile sub conducerea sa;

g) numarul comisiilor de sustinere publica a tezelor de doctorat (daca este cazul);

e) alte documente pe care Universitatea le considera necesare pentru a se face dovada calitatii de conducator de doctorat sau a abilitarii, atunci cand din documentele depuse nu rezulta cu suficienta claritate acest lucru.

Cererea de recunoastere impreuna cu documentele de mai sus se depune la secretariatul Scolii doctorale sau prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic Electonic (PCUe)

Document final: Decizie rector

METODOLOGIA DE CONSTITUIRE ŞI DE ALEGERE A STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE

METODOLOGIA PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE

REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR

REGULAMENT PRIVIND DESFĂȘURAREA CICLULUI DE STUDII MASTERAT

REGULAMENT INSTITUȚIONAL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

CODUL DREPTURILOR STUDENŢILOR

REGULAMENT PRIVIND DESFĂȘURAREA CICLULUI DE STUDII LICENȚĂ

REGULAMENT PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII