ANUNŢ

privind selecţia a 3 (trei) experţi / universitate

Rezultat 2, Activitatea 2.5 în cadrul proiectului “îmbunătăţirea politicilor publice în învăţământul superior şi creşterea calităţii reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior – ARACIS, implementează proiectul „îmbunătăţirea politicilor publice în învăţământul superior şi creşterea calităţii reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN” (Cod SIPOCA/SMIS2014+ 16), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 2020, Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului QAFIN, cod SIPOCA/SMIS2014+: 16, constă în realizarea şi punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, respectiv corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, în domeniul finanţării instituţiilor de învăţământ superior, prin creşterea calităţii reglementărilor cu privire la evaluarea calităţii în învăţământul superior şi la clasificarea şi ierarhizarea instituţiilor de învăţământ superior, respectiv a programelor de studii, şi prin îmbunătăţirea capacităţii administrative a MEN şi ARACIS, prin adaptarea structurilor, optimizarea proceselor şi pregătirea resurselor umane, cu folosirea unor mecanisme transparente de consultări publice, care asigură participarea la decizie a cetăţenilor, şi aplicarea unor standarde de calitate europene.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi este implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă în parteneriat cu ARACIS.

Durata proiectului: 29.05.2017 – 29.07.2021. Bugetul proiectului:

Valoarea totală eligibilă a proiectului (cu TVA) este de 14.639.415,97 lei, din care:

 • 294.746,97 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 344.669,00 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

În cadrul proiectului, MEC în calitate de beneficiar, împreună cu ARACIS, în calitate de partener, sunt responsabili de implementarea Activităţii 2.5. “Implementarea metodologiei de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior în scopul clasificării universităţilor şi a ierarhizării programelor de studii şi elaborarea raportului de evaluare” din cadrul Rezultatului 2. “Metodologie de evaluare a universităţilor în scopul clasificării instituţionale şi a ierarhizării programelor de studii îmbunătăţită. Raport cu privire la exerciţiu/testarea online de clasificarea universităţilor şi de ierarhizare a programelor de studii”.

Potrivit Activităţii 2.5., pentru asigurarea implementării mecanismelor de colectare, introducere şi validare a datelor, sunt necesari 3 experţi/instituţie.

Experţii vor fi selectati şi nominalizaţi dintre cadrele didactice proprii, cu respectarea condiţiilor dispoziţiilor art. 192 alin. (2) din LEN 1/2011, şi vor implementa online mecanismele de colectare, introducere şi validare a datelor în vederea aplicarii metodologiei de evaluare dezvoltate în cadrul proiectului.

 Tabelul 1. Experţi pentru asigurarea implementării activităţi 2.5 aferente atingerii Rezultatului 2 

ActivitateaNumăr experţiDurata activităţii
2.5 Implementarea metodologiei de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior în scopul clasificării universităţilor şi a ierarhizării programelor de studii şi elaborarea raportului de evaluare3 (trei) experţi

Maximum 16

ore/expert = total 48 ore

Potrivit Metodologiei privind selecţia de experţi în cadrul proiectului “îmbunătăţirea politicilor publice în învăţământul superior şi creşterea calităţii reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate” QAFIN (Cod SIPOCA/SMIS2014+ 16) link https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/08/3274_001-21 .pdf în vederea selecţiei expertului sunt prevăzute următoarele aspecte:
 • Pentru înscrierea în procesul de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale de participare:
  1. cetăţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European cu reşedinţa în România;
  2. capacitate de exerciţiu;
  3. îndeplineşte condiţiile de studii superioare, ciclul studii doctorale;
  4. nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (declaraţie pe proprie răspundere);
  5. nu a fost sancţionat disciplinar/abateri de la etica universitară (declaraţie pe proprie răspundere);
  6. are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii activităţilor (declaraţie pe proprie răspundere).
În vederea selectării, candidaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile specifice poziţiei prezentate în prezentul anunţ (Tabelul 2).
 • Pentru înscrierea în procesul de selecţie, candidaţii vor transmite candidatura pe adresa de
e-mail secretariat@univnt.ro sau la sediul Universității, camera 57, etaj 1,   până la data şi ora indicate în anunţ, următoarele documente comune:
 1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;
 2. Scrisoare de intenţie;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
 5. Alte acte doveditoare privind studiile absolvite specifice poziţiei;
 6. Curriculum vitae[1] în format Europass, semnat şi datat pe fiecare pagină, în original (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail şi număr de telefon);
 7. O declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să determine incompatibilitatea cu poziţia şi activităţile ce urmează a fi efectuate;
 8. O declaraţie pe propria răspundere că nu a fost sancţionat disciplinar;
 9. O declaraţie pe propria răspundere privind starea de sănătate corespunzătoare îndeplinirii activităţilor prevăzute în Anunţul de selecţie.
 10. Documente doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, alte documente doveditoare – certificate conform cu originalul).
Tabelul 2. Condiţiile specifice aferente poziţiei
Nr. poziție Condiții specifice
Poziția 1 Expert în implementarea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și  a ierarhizării programelor de studii și elaborarea raportului de evaluare 1. Cadre didactice titulare în universitate
2. Experiență de lucru cu platforme informatice în introducere date
3. Experiență în funcții managerial-administrative
4. Experiență în evaluările interne
[1] CV orientat pe descrierea experienţei în activităţile de management intern, asigurarea calităţii, control intern managerial, evaluarea externă a calităţii etc.

Activitatea 2.5. Analiza rolului şi competenţelor celor două instituţii în vederea clarificării şi delimitării lor, în procesul de asigurare a calităţii şi de ierarhizare şi clasificare.

Denumire poziţie: Expert în implementarea metodologiei de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior în scopul clasificării universităţilor şi a ierarhizării programelor de studii şi elaborarea raportului de evaluare (Activitatea 2.5).

 1. Număr poziţii: 3 experţi.
 2. Perioada estimată pentru derularea activităţii: de la semnarea contractului până la 06.2021. Cei 3 experţi vor presta activităţi într-un număr total estimat de 6 zile, respectiv 2 zile/expert (1 zi reprezintă echivalentul a 8 ore), respectiv maximum 16 de ore/expert.

Descrierea activităţilor conform cererii de finanţare: în cadrul acestei activităţi se va elabora  o procedură care va preciza mecanismele de colectare, introducere şi validare a latelor, necesare în procesul de evaluare. Mecanismele şi modalitatea de exercitare online a evaluării trebuie să fie transparente, obiective şi să se bazeze pe date clare şi concrete. Rezultatul exerciţiului de clasificare şi ierarhizare va fi înaintat ministrului Educaţiei pentru comunicarea către universităţi.

 1. a) Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: Această activitate are ca scop implementarea metodologiei de clasificare şi ierarhizare, cu respectarea prevederilor legale prin:
 • implementarea online a mecanismelor de colectare, introducere şi validare a datelor în vederea aplicarii metodologiei de evaluare dezvoltate în cadrul proiectului. Mecanismele şi modalitatea de exercitare online a evaluării trebuie să fie transparente, obiective şi să se bazeze pe date clare şi concrete;
 • introducerea de date în modului informatic realizat în cadrul proiectului Q.AFIN;
 • participarea la corespondenţa dintre experţi şi alţi membri ai proiectului Q.AFIN;
 • participarea la activităţile stabilite de echipa de implementare a proiectului;
 • întocmirea documentelor aferente activităţilor implementate conform ghidului POCA în vederea plăţii onorariului.
 1. b) Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la):
 • cunoaşterea reglementărilor privind sistemul naţional de învăţământ superior şi sistemul de asigurarea a calităţii;
  1. Constituie avantaje (specificate explicit în CV):
 • cunoaşterea practicilor naţionale şi internaţionale în domeniul asigurării calităţii;
 • experienţă de lucru în proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile;
 • experienţă managerială;
 • participare la sesiunile de diseminare a Metodologiei privind clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de studii organizate în cadrul proiectului QAFIN;
 • cunoaşterea Metodologiei privind clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de studii realizată în cadrul proiectului QAFIN.
  1. Abilităţi:
 • capacitate de lucru în echipă;
 • orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • capacitate organizatorică şi administrativă pentru planificarea şi desfăşurarea întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;
 • capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfăşurare a proiectului.
Perioada Activitatea
Până la data de 12.02.2021, ora 14.00 Depunerea dosarelor
15 -17.02.2021 Selecţia dosarelor în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor generale de participare  
18.02.2021 Afişarea rezultatelor selecţiei în urma verificării îndeplinirii condiţiilor generale de participare
19-23.02.2020 Realizarea evaluării dosarelor privind îndeplinirea condiţiilor specifice
24.02.2021 Afişarea rezultatelor în urma verificării îndeplinirii condiţiilor specifice
24.02.2021 Depunerea eventualelor contestaţii
25.02.2021 Soluţionarea eventualelor contestaţii
26.02.2021 Comunicarea rezultatelor finale pe site-ul Universității „Nicolae Titulescu”: LINK
Candidaţii vor depune toate documentele de participare la sediul Universității, camera 57, etaj 1, sau prin poştă electronică (scanate cu semnăturile aferente) la adresa secretariat@univnt.ro până la data de 12.02.2021, ora 14.00. Se recomandă transmiterea candidaturilor prin poştă electronică/e-mail. Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse.