Prezentarea modului concret de desfăşurare a activităţilor în cadrul programului ID  

  Contact : departament_id@univnt.ro

    Dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor informaţionale şi cel al comunicaţiilor au produs o schimbare esenţială atât în planul necesităţilor de dobândire a cunoştinţelor şi a capacităţii de a răspunde acestora, cât şi în modul în care sunt oferite programele de studiu în cadrul instituţiilor de învăţământ. Principala modificare se referă la oferta de învăţământ centrată pe nevoile studentului, care îl plasează în centrul procesului de învăţământ şi la integrarea tehnologică a resurselor de învăţământ distribuite. Din acest punct de vedere, ID se concentrează mai mult pe modul în care studentul învaţă şi mai puţin asupra locului în care acesta învaţă.

Învăţământul la Distanţă implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tele-cursuri tehnologii de învăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare, etc. Prin natura sa, ID este o formă flexibilă de educaţie, întrucât oferă studenţilor posibilitatea de a opta asupra locului şi timpului în care să se instruiască. De asemenea, ID oferă studenţilor posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă şi de a desfăşura activităţi de învăţământ în grup, în centre ID situate la distanţă faţă de instituţia de învăţământ.

Durata studiilor ID este de 3 (4) ani şi asigură o pregătire echivalentă cu cea a studenţilor de la forma cu frecventa. Absolvirea studiilor conferă studenţilor ID dreptul la o diplomă de licenţiat în specializarea aleasă, cu toate drepturile legale pe care aceasta le oferă ulterior în câmpul muncii.

Ca instituţie acreditată, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti are dreptul de a organiza examenele de licenţă la specializările Drept, Administratie Publica, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Administrarea Afacerilor .

* înlocuirea orelor de curs cu studiul individual

* înlocuirea activităţilor clasice de seminar cu activităţi tutoriale şi de evaluare pe parcurs (prin teme de control)

Activităţile tutoriale sunt de două categorii: directe (faţă în faţă) şi indirecte (la distanţă, prin utilizarea mijloacelor de comunicare bidirecţională)

Activităţile tutoriale directe presupun 2 – 3 întâlniri pe semestru ale studenţilor cu tutorele desemnat pe fiecare disciplină de studiu. Aceste tutoriate directe se programează în zilele de vineri/sâmbătă/duminică la un interval de timp de 2 – 3 săptămâni.

Activităţile tutoriale indirecte presupun comunicarea student – tutore prin intermediul platformei eLis, , e-mail, telefon, fax, poştă pe problemele curente de pregătire profesională.

Menţinerea activităţilor aplicative (laborator, proiecte, practică) la acelaşi număr de ore ca şi la forma de învăţământ cu frecventa, având totodată caracter obligatoriu.

Actele necesare la înscriere sunt:– cerere-tip de înscriere; – diploma de bacalaureat,original și copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul (pentru absolvenţii promoţiei curente, adeverinţă de bacalaureat, cu indicarea mediei de absolvire); – foaia matricolă original și copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul; – carte/buletin de identitate, copie; – certificat de naştere, original și copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul; – certificat de căsătorie, dacă este cazul, original și copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul; – adeverinţă medicală (de la liceu sau de la medicul de familie, cu valabilitate de 6 luni); – 3 fotografii tip buletin/carte de identitate; – un dosar plic; – 100 lei taxă de înscriere. Înscrierea se face la secretariatul facultăţii.

Înscrierea se face la secretariatul facultăţii.

Candidatului i se prezintă contractul de studii pe care îl citeşte şi îl semnează, urmând ca în intervalul de timp menţionat să se prezinte pentru achitarea taxei de şcolarizare în una din modalităţile specificate.

Relaţiile suplimentare se pot obţine la secretariatul universităţii din Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4, telefon (021) 330.90.32; (021) 330.90.76; (021) 330.88.64 /int. 228, 229, 230, 253.

click aici

Taxa de studiu include:

* materialele de curs (pe suport electronic) pentru toate disciplinele de studiu, materiale realizate în tehnologie ID

* activităţile tutoriale directe şi la distanţă

* activităţile aplicative asistate

* accesul la bilioteca universităţii

* examinări (fiecare student are dreptul la două examinări pentru aceeaşi disciplină, începând cu a treia examinare este obligat să achite o taxă de reexaminare;)

Procedura de distribuire comportă o anumită flexibilitate în funcţie de natura suportului utilizat şi care va cunoaşte un proces accelerat de adaptare la cerinţele noilor tehnologii ID odată cu reajustarea componentelor hard şi soft, dar şi a analizei modului concret de funcţionare, inclusiv a reacţiei de răspuns din partea beneficiarilor întregului sistem – studenţii înscrişi la această formă de învăţământ.

În primă instanţă, din anul universitar 2003 – 2004 oferim studenţilor următoarele resurse de învăţământ:

– suporturi de curs în format specific ID

– suporturi de curs disponibilizate pe serverele de comunicaţii, în condiţii securizate şi monitorizate;

– informaţii pe suport electronic privind titlurile de material bibliografic structurate pe specializări ce pot fi accesate la biblioteca universităţii.

examene, colocvii, referate, proiecte, verificări pe parcurs, teme de control precum şi prin orice altă modalitate stabilită de profesor. Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului „admis”, studenţii obţin creditele alocate acelei discipline prin planul de învăţământ.

aplicative şi de verificare este stabilită la începutul fiecărui semestru în:

* centralizatorul activităţilor studenţilor;

* setul de calendare pentru disciplinele de studiu, cuprinzând tematica cursului şi programarea activităţilor tutoriale, aplicative şi de verificare.

Informaţiile despre orar pot fi accesate de la distanţă şi se vor găsi de asemenea la panourile din holul facultăţii.