Pentru pagina noua va rugam accesati:

REGULAMENTUL CENTRULUI DE STUDII JURIDICE, ECONOMICE ŞI SOCIO-ADMINISTRATIVE (C.S.J.E.S.A.) AL UNIVERSITĂŢII „NICOLAE TITULESCU” BUCUREŞTI

CONSTITUIRE ŞI IDENTIFICARE

Articolul 1

Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-administrative al  Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, referit în continuare prin C.S.J.E.S.A., este o unitate academică de cercetare, fără personalitate juridică, organizat în cadrul universităţii, constituit în vederea concentrării şi dezvoltării experienţei profesionale, pentru desfăşurarea unei cercetări ştiinţifice performante în domeniul ştiinţelor juridice, relaţiilor internaţionale şi comunitare, economice, sociologice, precum si al administraţiei publice.

Articolul 2

Sediul C.S.J.E.S.A. este în Bucureşti, str. Calea Văcăreşti nr. 185, în clădirea Universităţii “Nicolae Titulescu”.

Articolul 3

C.S.J.E.S.A. se constituie pe o perioadă nedeterminată de timp.

SCOP ŞI OBIECTIVE

Articolul 4

Scopul C.S.J.E.S.A. îl constituie promovarea cercetării aplicative şi fundamentale performante în domeniul ştiinţelor juridice, relaţiilor internaţionale şi comunitare, economice, sociologice, precum si al administraţiei publice prin stimularea colaborării, a schimbului de idei şi a valorificării experienţei tuturor specialiştilor în domeniu. C.S.J.E.S.A.  contribuie totodată şi la formarea şi încurajarea cercetării studenţeşti.

Articolul 5

C.S.J.E.S.A. este deschis colaborării ştiinţifice atât între toate instituţiile şi unităţile de profil din România şi din străinătate, scop în care se pot încheia acorduri bilaterale, cât şi în cadrul unor programe naţionale sau internaţionale.

Articolul 6

Obiectivele C.S.J.E.S.A. sunt următoarele:

– desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă;

– creşterea competitivitatii Universităţii “Nicolae Titulescu” Bucureşti pe scara calificărilor de vârf în domeniul cercetării ştiinţifice;

– sprijinirea instituţională a formării elitei performante din rândul tinerei generaţii şi formarea tinerelor cadre pentru înalta cercetare;

– crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluţionării unor teme reprezentative de cercetare;

– dezvoltarea unei baze materiale şi de informare adecvate cercetării;

– stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi internaţional;

– identificarea şi activarea surselor de finanţare necesare proiectelor de cercetare ştiinţifică;

– dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studenţii interesaţi în activităţile de cercetare ale C.S.J.E.S.A. şi stimularea cercetării studenţeşti, în general;

– crearea unui forum de prezentare de către doctoranzi a activităţii de cercetare desfăşurate;

– acordarea de asistenţă de specialitate şi realizarea de expertize şi rapoarte (avize, opinii) legale, la cerere;

– includerea activităţii C.S.J.E.S.A. în circuitul naţional şi european de valori ştiinţifice;

– organizarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice anuale, „Provocările Societăţii Cunoaşterii”, din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu”;

– susţinerea participării membrilor C.S.J.E.S.A. la manifestări ştiinţifice, conferinţe, seminarii, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, legate de obiectivele C.S.J.E.S.A.;

– cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate.

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA C.S.J.E.S.A.

Articolul 7

Membrii fondatori ai C.S.J.E.S.A. sunt persoanele care au semnat actul de constituire a C.S.J.E.S.A.

Articolul 8

Membru al C.S.J.E.S.A. poate deveni orice persoană fizică cu competenţe profesionale şi aptitudini de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice, rel aţiilor internaţionale şi comunitare, economice, sociologice, precum si al administraţiei publice, care îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor C.S.J.E.S.A., fiind – totodată – de acord cu toate prevederile statutului. Cererea de primire ca membru al C.S.J.E.S.A. este aprobată prin vot secret de Adunarea Generală a membrilor centrului, cu majoritate simplă de voturi.

Articolul 9

C.S.J.E.S.A. poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului.

Articolul 10

Orice membru se poate transfera la cerere în alt centru sau poate renunţa la calitatea de membru al C.S.J.E.S.A., în urma unei cereri scrise. Calitatea de membru poate fi retrasă numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale, luată prin vot secret cu un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor C.S.J.E.S.A.

Articolul 11

C.S.J.E.S.A. este organizat în Departamente de cercetare pe criterii de specializare tematică sau obligaţii contractuale, conduse de Directori de departamente.

Articolul 12

C.S.J.E.S.A. este condus de Adunarea Generală a Membrilor C.S.J.E.S.A. care se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate din numărul membrilor. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe semestru. Poate fi convocată şi în mod extraordinar, la cererea unuia dintre organele de conducere specificate în articolul 14 sau la cererea semnată de cel puţin un sfert din membrii C.S.J.E.S.A.

Articolul 13

Adunarea Generală are următoarele competenţe:

a) modificarea Statutul C.S.J.E.S.A.;

b) primirea de noi membri;

c) desemnarea membrilor de onoare;

d) excluderea membrilor din C.S.J.E.S.A.;

e) numirea şi revocarea organelor de conducere;

f) aprobarea Planului Anual de Administrare a fondurilor C.S.J.E.S.A.;

g) validarea sau invalidarea deciziilor Colegiului de Administraţie.

Articolul 14

C.S.J.E.S.A. are următoarele organisme de conducere şi administrare:

a) Consiliul Ştiinţific;

b) Colegiul de Administraţie;

c) Directorul C.S.J.E.S.A.;

d) Directorul adjunct C.S.J.E.S.A.;

e) Secretarul ştiinţific;

f) Şefii de departamente de cercetare.

Articolul 15

Consiliul Ştiinţific este format din 3-11 membri şi este ales pentru un mandat de 4 ani de Adunarea Generală, cu precădere dintre profesorii conducători de doctorat. Directorul C.S.J.E.S.A. este membru de drept al Consiliului Ştiinţific.

Atribuţiile Consiliului Ştiinţific sunt următoarele:

a) stabilirea politicilor, strategiilor şi obiectivelor ştiinţifice ale C.S.J.E.S.A.;

b) avizarea internă, pe faze, a contractelor de cercetare şi a documentelor cu caracter ştiinţific care sunt trimise în exteriorul C.S.J.E.S.A.;

c) avizarea cererilor de primire de noi membri;

d) recomandă Adunării Generale desemnarea membrilor de onoare.

Consiliul Ştiinţific este condus de Directorul C.S.J.E.S.A.

Deciziile sunt luate cu majoritate simplă de voturi.

Articolul 16

Colegiul de Administraţie este format din Directorul C.S.J.E.S.A., Secretarul ştiinţific, Şefii departamentelor de cercetare, responsabilii de contracte şi are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte Planul anual de administrare a fondurilor C.S.J.E.S.A. şi urmăreşte aducerea lui la îndeplinire;

b) identifică surse de finanţare a activităţilor de cercetare ale C.S.J.E.S.A.;

c) ia măsuri pentru promovarea imaginii C.S.J.E.S.A..

Şedinţa Colegiului de Administraţie este legal constituită dacă sunt prezente jumătate din persoanele care fac parte din Colegiu.

Deciziile Colegiului de Administraţie sunt luate cu majoritatea simplă de voturi a membrilor Colegiului.

Articolul 17

Directorul C.S.J.E.S.A. este ales pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a Membrilor C.S.J.E.S.A., cu posibilitatea de a fi reales, la expirarea mandatului.

Directorul C.S.J.E.S.A. trebuie să aibă gradul didactic de profesor sau conferenţiar universitar.

Atribuţiile Directorului C.S.J.E.S.A. sunt următoarele:

a) gestionarea problemelor curente;

b) reprezentarea C.S.J.E.S.A. în relaţia cu Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti;

c) reprezentarea C.S.J.E.S.A. în relaţiile cu alte structuri economice, de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate.

Articolul 18

Secretarul ştiinţific al C.S.J.E.S.A. este ales pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a Membrilor C.S.J.E.S.A., dintre profesorii, conferenţiarii sau lectorii universitari.

Secretarul ştiinţific al C.S.J.E.S.A. are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte documentele cu privire la activitatea C.S.J.E.S.A., publicaţii, situaţia economico-financiară;

b) preia, prin delegare, atribuţiile Directorului C.S.J.E.S.A., în absenţa acestuia.

Articolul 19

Colectivele de cercetare sunt conduse de Şefi de departamente, aleşi în mod democratic de membrii Colectivului de cercetare pentru un mandat de 4 ani. Atribuţiile Şefilor de departamente sunt următoarele:

a) concentrarea şi stimularea eforturilor de cercetare ale membrilor departamentului;

b) conducerea operativă a activităţii de cercetare;

c) participarea în Colegiul de Administraţie a C.S.J.E.S.A.;

d) atragerea de noi membri în cadrul departamentelor din C.S.J.E.S.A.

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 20

C.S.J.E.S.A. poate avea însemne proprii şi se poate transforma în persoană juridică prin Hotărâre a Adunării Generale a C.S.J.E.S.A., cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Articolul 21

Amendamentele la prezentul Regulament pot fi propuse de Consiliul Ştiinţific, de Colegiul de Administraţie sau prin petiţie semnată de cel puţin un sfert din membrii Centrului. Amendamentele vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul membrilor C.S.J.E.S.A.

Prezentul Regulament a fost adoptat în Adunarea Generală de Constituire a C.S.J.E.S.A. din data de 10 octombrie 2005 şi se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Membrii Consiliului Ştiinţific

al C.S.J.E.S.A.

1. Prof. univ. dr. Gabriel Boroi – Directorul C.S.J.E.S.A.

2. Prof. univ. dr. Ion Neagu

3. Prof. univ. dr. Viorel Cornescu

4. Prof. univ. dr. Stanciu Cărpenaru

5. Prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu

6. Prof. univ. dr. Liviu Stanciulescu

7. Prof. univ. dr. Augustin Fuerea

STRATEGIA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII „NICOLAE TITULESCU”

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

În Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, activitatea de cercetare ştiinţifică, proiecte, consultanţă şi expertiză, denumită în continuare activitate de cercetare ştiinţifică , se desfăşoară în concordanţă cu prevederile specifice cuprinse în:

– Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011;

– Ordonanţa Guvernului nr. 57 / 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324 / 2003, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 319 / 2003 privind statutul personalului de cercetare;

– Carta Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti;

– Prezenta Stategie a activităţii de cercetare ştiinţifică ,

precum şi experienţa Universităţii ” Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi a cadrelor sale universitare în domeniu, acumulată de-a lungul timpului.

Art. 2

Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o componentă de bază a misiunii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.
Obiectivele Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti în domeniul cercetării ştiinţifice sunt urmatoarele:

a) participarea la programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;

b) participarea, prin activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor comunităţii universitare, la îmbogăţirea patrimoniului culturii si al cunoaşterii universale;

c) valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice;

d) stimularea finanţării activităţilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare, de expertiză şi consultanţă, prin contracte încheiate cu agenţi economici, cu alte instituţii si organizaţii;

e) facilitarea dobândirii deprinderilor necesare cercetării ştiinţifică de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi;

f) dezvoltarea şi modernizarea unităţilor de cercetare.

Art. 3

Comisia de cercetare ştiinţifică a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti analizează si raportează rezultatele în acest domeniu, elaborează politicile si alternativele strategice ale activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitate.

Art. 4

Activitatea de cercetare ştiinţifică se realizează în conformitate cu Carta Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi cu legislaţia în vigoare, în:

– mod individual;

– colective de cercetare;

– departamente;

– centre de cercetare din cadrul facultăţilor;

– C.S.J.E.S.A. (Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative).

CAPITOLUL 2. CADRUL ORGANIZATORIC AL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Art. 5

Compartimentele fără personalitate juridică ale Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, menţionate la Art. 4 ale prezentului regulament, au obligaţia:

– să cunoască şi să aplice riguros strategiile Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, regulamentele şi legislaţia în domeniul cercetării ştiinţifice, contribuind la creşterea prestigiului şi competitivităţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti;

– să utilizeze toate categoriile de surse de finanţare a activităţilor în domeniul cercetării ştiinţifice, mobilizând în acest sens resursele umane disponibile;

– să realizeze protecţia proprietăţii intelectuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 6

În cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, persoanele ce pot desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică şi, dacă este cazul, pot fi remunerate, conform legii, în corelare cu calificarea de care dispun şi cu volumul şi valoarea activităţilor desfăşurate, sunt:

– cadrele didactice universitare ale Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti;

– cercetătorii cu norma de bază la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti;

– personalul auxiliar de la departamentele, colectivele, serviciile, centrele Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti;

– doctoranzii, masteranzii şi studenţii;

– specialiştii de valoare din afara Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, în calitate de colaboratori externi.

Art. 7

În activitatea de cercetare ştiinţifică se va folosi baza materială a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.

Art. 8

Susţinerea financiară a activităţilor de cercetare ştiinţifică poate fi asigurată prin:

– fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor, a subprogramelor, a temelor şi acţiunilor noi din Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare şi inovare atribuite în sistem competitiv, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional sub forma de granturi încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Academia Româna etc.;

– contracte încheiate cu agenţi economici din ţară (societăţi comerciale, regii autonome), cu instituţii publice sau private, organizaţii, asociaţii etc.;

– contracte de cercetare internaţionale (programe finanţate de Uniunea Europeană, de ţări partenere, de instituţii de cercetare, universităţi si agenţi economici din străinătate);

– consultanţă ştiinţifică, expertize, asistenţă de specialitate;

– sponsorizări;

– credite bancare;

– comenzi ferme.

Art. 9

Activitatea de cercetare ştiinţifică se va desfăşura, în principal, pe baza contractului de cercetare sau, după caz, de proiectare, consultanţă, asistenţă de specialitate, expertizare etc.

Contractul se va încheia cu respectarea tuturor condiţiilor de validitate prevăzute de lege pentru convenţii şi va trebui să conţină şi elementele specifice activităţii de cercetare ştiinţifică.

Art. 10

Cheltuielile pentru utilităţi (energie, telecomunicaţii etc.) efectuate cu ocazia activităţii de cercetare ştiinţifică vor fi suportate de la bugetul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru lucrările din cadrul programului intern de cercetare ştiinţifică (cercetare fundamentală, doctorate, master, proiecte de diploma, proiecte de an etc.), respectiv de către beneficiarii contractelor de cercetare, prin regia Universităţii “Nicolae Titulescu”, care va fi inclusă în devizul contractului.

Art. 11

În realizarea programelor contractuale de cercetare ştiinţifică vor fi luate în considerare urmatoarele:

– responsabilitatea ştiinţifică revine coordonatorului de program şi echipei de lucru;

– respectarea legislaţiei revine coordonatorului de program, directorului financiar-contabil şi rectorului;

– evidenţa activităţii pentru care se propune remunerarea revine coordonatorului de program;

– aprovizionarea cu materiale revine coordonatorului de program şi Compartimentului Aprovizionare din cadrul Universităţii;

– evidenţa sumelor încasate la contractele încheiate, precum şi a tuturor cheltuielilor pe parcursul derulării contractului se efectuează pe baza devizului şi revine Serviciului Financiar-Contabil;

– corectitudinea plăţii activităţii pentru colectivul care a participat la realizarea contractului revine coordonatorului de program şi Biroului Salarizare din cadrul Universităţii; aprobarea plăţii se face de către Rector sau Directorul C.S.J.E.S.A. (Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative);

– evidenţa contractelor pe facultăţi, departamente, centre, colective, precum şi relaţiile cu ministerul de resort, CNCS şi diverşi beneficiari privind derularea şi finalizarea contractelor se face la nivelul C.S.J.E.S.A. (Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative);

– în caz de nerespectare a clauzelor contractuale de către beneficiar sau executant se va încerca soluţionarea pe cale amiabilă.

Art. 12

Veniturile nete obţinute prin realizarea programelor de cercetare se utilizează cu acordul coordonatorului de program şi cu avizul Rectorului sau al Directorului C.S.J.E.S.A. (Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative). Aceste venituri se folosesc pentru dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare, remunerarea personalului care a executat contractul, participări ştiinţifice interne şi internaţionale, achiziţionarea de cărţi şi reviste de specialitate, taxe de serviciu, de şcolarizare, afiliere, materiale publicitare şi cheltuieli de reprezentare.


CAPITOLUL 3. PROCEDURILE DE LUCRU ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Art.13 C.S.J.E.S.A. (Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative)

C.S.J.E.S.A. (Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative)este o unitate de cercetare, fără personalitate juridică, organizat în cadrul universităţii, fiind constituit în vederea concentrării şi dezvoltării experienţei profesionale, pentru desfăşurarea unei cercetări ştiinţifice performante în domeniul, în principal, al ştiinţelor juridice, relaţiilor internaţionale şi comunitare, economice, sociologice, precum şi al administraţiei publice.

Obiectivele C.S.J.E.S.A. (Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative) sunt următoarele:

– desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă;

– creşterea competitivităţii Universităţii “Nicolae Titulescu” Bucureşti pe scara calificărilor de vârf în domeniul cercetării ştiinţifice;

– sprijinirea instituţională a formării elitei performante din rândul tinerei generaţii şi formarea tinerelor cadre pentru înalta cercetare;

– crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluţionării unor teme reprezentative de cercetare;

– dezvoltarea unei baze materiale şi de informare adecvate cercetării;

– stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi internaţional;

– identificarea şi activarea surselor de finanţare necesare proiectelor de cercetare ştiinţifică;

– dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studenţii interesaţi în activităţile de cercetare ale Centrului şi stimularea cercetării studenţeşti, în general;

– crearea unui forum de prezentare de către doctoranzi a activităţii de cercetare desfăşurate;

– acordarea de asistenţă de specialitate şi realizarea de expertize şi rapoarte (avize, opinii) legale, la cerere;

– includerea activităţii C.S.J.E.S.A. în circuitul naţional şi european de valori ştiinţifice;

– organizarea conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale, CKS (Challenges of the Knowledge Society, Provocările Societăţii Cunoaşterii) din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu”;

– susţinerea participării membrilor C.S.J.E.S.A. la manifestări ştiinţifice, conferinţe, seminarii, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, legate de obiectivele C.S.J.E.S.A.;

– cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate.

În cadrul facultăţilor pot funcţiona departamente sau centre de cercetare.

Art.14 Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin granturi, programe, contracte

Grantul reprezintă o formă specifică de finanţare, pe baze competitive, a temelor de cercetare ştiinţifică de interes naţional, cu un pronunţat caracter de originalitate. Grantul, suma de bani nerambursabilă, se acordă unui cercetător individual / coordonatorul unei echipe de cercetare, pentru realizarea, într-o perioadă de timp determinată, a unei activităţi de cercetare ştiinţifică ce aduce contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii. Grantul poate asigura inclusiv finanţarea unor activităţi conexe activităţii de cercetare (procurarea de echipament de cercetare, realizarea de publicaţii sau brevetarea rezultatelor cercetării, comunicări ştiinţifice, burse de cercetare etc.).

Principiul acordării granturilor este competiţia la nivel naţional sau internaţional.

Art.15. Premierea rezultatelor deosebite în activitatea de cercetare

Încurajarea performanţei în cercetare reprezintă una dintre priorităţile Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, iar, în acest scop, universitatea va premia cercetătorii care dovedesc rezultate de excepţie.

Vor fi sprijiniţi cercetătorii care aspiră la câştigarea de premii naţionale şi internaţionale în domeniul cercetării ştiinţifice.

Art.16. Evaluarea, ierarhizarea şi recunoaşterea revistelor şi buletinelor ştiinţifice

Odată cu creşterea rolului comunicării de masă, care îşi pune amprenta şi asupra specificului dezvoltării ştiinţei, circulaţia informaţiei ştiinţifice joacă un rol tot mai important. În aceste condiţii, se impune sensibilizarea cercetătorilor asupra importanţei publicării articolelor în reviste cotate pe plan naţional şi internaţional, iar, la nivel de universitate, să fie sprijinite cele mai performante reviste ştiinţifice, în vederea cotării lor viitoare de catre C.N.C.S., ISI (Institute of Scientific Information) şi alte institute de evaluare scientometrică.

Art.17 Raportarea, analiza şi îmbunătăţirea activităţii de cercetare ştiinţifică

Cuantificarea periodică a rezultatelor cercetării ştiinţifice reprezintă una din pârghiile prin care poate fi evaluată eficacitatea şi eficienţa acestei activităţi şi prin care se pot stabili apoi oportunităţi de îmbunătăţire. Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti va evalua anual activitatea cercetării ştiinţifice şi va răspunde prompt cerinţelor organismelor naţionale si internaţionale referitoare la astfel de evaluări.

Rezultatele acestor evaluări vor fi analizate de către Comisia Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică şi vor fi propuse măsuri de îmbunătăţire, corelate cu adaptarea strategiilor, politicilor şi obiectivelor Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti referitoare la cercetarea ştiinţifică.

CAPITOLUL 4. DISPOZIŢII FINALE

Art. 18

Prezenta strategie a fost aprobat de catre Senatul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti la data de 13 septembrie 2005, dată la care a intrat în vigoare .

Art. 19

Adaptarea strategiei la evoluţia legislaţiei se face ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre a Senatului Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti.

       Rector,                                                      Director CSJESA,

Prof. univ. dr. Gabriel BOROI                        Prof. univ. dr. Vasile DOBRINOIU
 

Hotărârea nr. 62_30.10.2014
– extras –
din procesul verbal al şedinţei senatului universitar


 La punctul nr. 14 al ordinii de zi, s-a propus şi s-a aprobat în unanimitate de voturi aprobarea modificării Strategiei de cercetare ştiinţifică a Universităţii „Nicolae Titulescu”.

Preşedintele senatului universitar
Conf. univ. dr. Vasile NEMEŞ