Programul EURO 200 2020

Programul EURO 200 se derulează şi în anul 2020 în baza prevederilor legale (Legea nr. 269/2004 şi Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004) privind acordarea unui ajutor financiar  în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;

Studenţii în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maxim 250 lei pe membru de familie, pot fi beneficiari ai acestui program, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Cererile și documentele doveditoare vor fi transmise către universitate prin intermediul poștei electronice la adresa secretariat@univnt.ro până la data de 17 aprilie 2020.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al studentului, iar în cazul studenților minori, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.
f) adeverință  eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepți studenților din anul I.