ORAR
ANUNŢURI
EXAMENE
REEXAMINĂRI
RESTANŢE
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
DISCIPLINE

Programul de studii de masterat – Protecția Integrității Organizațiilor – răspunde noilor cerințe care se manifestă pe piața forței de muncă din România, existând o cerere mare de specialiști în domeniul protecției integrității organizațiilor publice și private. Persoanele care ocupă diverse funcții în cadrul organizațiilor trebuie să dobândească anumite competențe noi, a căror necesitate a apărut ca urmare a schimbării legislației și a standardelor administrative la nivel european și național, dintre care amintim: regulile de integritate organizațională; regulile de protecție împotriva corupției; regulile de manipulare a datelor cu caracter personal; sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor; managementul riscurilor; codurile de integritate; avertizorii de integritate; ofițerii de integritate ș.a.

Programul de studii de respectiv este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Programul este planificat să se desfăşoare pe durata a 4 semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând în acelaşi timp şi pregătire profesională, prin acumularea de cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând astfel posibilă dezvoltarea carierei în domeniul ştiinţelor administrative. Programul de master are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de învăţământ la nivel european şi, mai ales, prin promovarea parteneriatului cu facultăţi de profil din Europa.

Programul de studii de master Protecţia Integrităţii Organizaţiilor urmăreşte calificări profesionale specifice administraţiei publice. Astfel, acest program are ca misiune pregătirea licențiaților în administrație publică, relații europene și studii europene, științe economice etc. în domeniul protecției integrității organizațiilor, domemiu care a devenit un element esențial pentru buna funcționare și succesul social al oricărei organizații.

Planul de învăţământ abordează domeniul larg al protecţiei integrităţii organizaţiilor, în contextul socio-economic actual. Disciplinele ce vor fi studiate pe parcursul celor doi ani sunt structurate în așa fel încât să ofere atât o perspectivă teoretică cât și una practică în acest domeniu.

Obiectivele programului de studii de master Protecția Integrității Organizaţiilor pot fi sintetizate astfel:

  • să permită masteranzilor acumularea unor cunoştinţe aprofundate privind protecția integrității în organizațiile publice și private, precum și însuşirea practicilor de lucru moderne pentru o carieră profesională de succes în domeniu;
  • să contribuie la formarea unui corp de manageri publici sau privați profesionişti cu abilităţi şi cunoştinţe avansate în protecția integrității organizațiilor;
  • să îi pregătească pe masteranzi să aplice teoriile manageriale şi instrumentele de analiză, pentru a aborda cu succes viitoarele responsabilităţile ca manageri publici sau privați.

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor specializării programului de studii de master sunt:

  • organizații publice din toate domeniile;
  • organizaţii economice publice sau private pentru funcții sau ocupații precum: DPO, ofițeri de etică și integritate; persoane responsabile cu politicile contra spălării banilor sau anticorupție; manageri de risc;
  • asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor;
  • instituții financiare sau bancare;
  • auditori specializați în domeniul protecției integrității;

activităţi de cercetare, consultanță sau consiliere în domeniul protecției integrității și managementului riscurilor

Mai mult