În atenția absolvenților din sesiunea iulie 2023

Absolvenții care au susținut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2023 se pot prezenta pentru a le fi eliberate diplomele de licență / master, numai cu programare online:

 • Începând cu data de 2 iulie 2024 absolvenții Facultății de Drept
 • Începând cu data de 15 iulie 2024 absolvenții Facultății de Relații Internaționale și Administrație
 • Începând cu data de 15 iulie 2024 absolvenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

                                                 PROGRAM DE ELIBERARE

                                                 Numai cu programare online

                                                           LUNI – JOI

                                           9:00 – 14:00 ( iulie şi august)

                                                           LUNI – JOI

                                           9:00 – 12:00 ( septembrie – iunie )

Condiții de eliberare a actelor de studii:

Eliberarea diplomelor se va face numai cu programare online, pe site-ul universitatii, la sectiunea Acte de studii.

Vă informăm că începând cu data de 3 februarie 2025, diplomele neridicate vor fi arhivate, iar absolventul va achita, în momentul eliberării, o taxa de arhivare în valoare de 300 lei.

Un act de studii (diplomă de licență/ diploma de master) se eliberează titularului numai pe baza prezentării documentului de identitate, în original (carte de identitate sau pașaport valabile).

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri speciale, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica actele de studii, autentificată la notariat. În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

Acte necesare eliberării

În momentul eliberării actului de studii dosarul absolventului trebiue să fie complet. Lipsa oricărui document duce la imposibilitatea eliberării diplomei şi la pierderea programării. La momentul eliberării vor fi aduse doar acele documente care nu au fost depuse la dosar la admitere sau pe perioada studiilor.

Dosarul absolventului trebuie să conţină următoarele acte:

 • certificat de naştere, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
 • certificatul de căsătorie, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
 • alte acte care modifică/completează numele absolventului/absolventei, în copie certificată;
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă, copii simple, certificate asupra conformității cu originalul (pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă);
 • diploma de licență și suplimentul la diplomă (foaia matricolă pentru promoțiile anterioare 2006) copii simple, în cazul absolvenților de master și a celor de licență – completare studii, certificate asupra conformității cu originalul;
 • două fotografii realizate recent, color, format 3×4 cm;
 • copie C.I.
 • atestatul de echivalare a diplomei, dacă este cazul.

Toate documentele redactate în altă limbă decât limba română trebuie depuse la dosar în copii şi traduceri legalizate original.